ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.06.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХІІ-ти административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 566 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „Рибно стопанство Стоян Желязков”, редовно призован, не се явява лично. Призовката е получена на 02.04.2014г. и за него се явява адвокат Д.И.Д. от АК Ямбол, надлежно преупълномощена от адвокат А. ***.

Ответникът директора на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Д. – Адресът, на който моля съобщенията до доверителя ми да се изпращат е адреса на адвокат А. ***06.

Уважаеми господин председател, моля да не се дава ход на делото, като считаме, че делото е неподсъдно на Административен съд гр. Бургас, с оглед разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК. Поддържам молбата постъпила преди заседанието, както и предходната, че делото не е подсъдно на Административен съд гр. Бургас.

Не сме казали коя структура считаме за териториалната, но считаме че териториалната структура е ИРМ-Ямбол към ТД на НАП Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Същото искане е направено и с друга молба, но считам, че е неоснователно. В това производство са приложими са разпоредбите на ДОПК, където изрично е посочено, че делата са подсъдни на решаващия орган, а решаващия орган е дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас. Същата няма териториални подразделения в гр.Ямбол и гр.Сливен, поради което компетентен да се произнесе по спора е Административен съд гр. Бургас.

 

По заявеното искане за неподсъдност на делото пред Административен съд гр. Бургас и изпращането му пред Административен съд - Ямбол съдът приема, че същото е неоснователно, тъй като дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП е решаващ орган по смисъла на чл.156, ал.1 от ДОПК и компетентен е административния съд по местонахождението му, а местонахождението на дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас е в гр.Бургас, поради което и на основание чл. 133, ал. 1 от АПК местно компетентния съд е Административен съд гр. Бургас . В този смисъл е неоснователно заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя, че компетентен съд да разгледа жалбата е Административен съд - Ямбол.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя делото да бъде изпратено по подсъдност на Административен съд - Ямбол.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Рибно стопанство – Стоян Желязков”, против ревизионен акт № 281301875/25.11.2013г., издаден от орган по приходите, потвърден с решение №34/13.02.2014 на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам жалбата и направените със същата доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените писмени доказателства по преписката.

По отношение на доказателствените искания не мога да взема становище към момента, тъй като е конкретизирано, че допълнително ще бъдат поставени въпроси към вещо лице и свидетели, които да бъдат разпитани.

АДВОКАТ Д. – Моля да ни бъде дадена възможност, в указан от съда срок, да изложим всички доказателствени искания по предмета на спора. Мисля, че за едноседмичен срок може да се справим с посочените доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът приема, че в днешното съдебно заседание следва да бъдат приети представените в кориците на делото писмени документи, както и да се даде възможност на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес с писмена молба да конкретизира доказателствените си искания по предмета на настоящото производство.

Така мотивиран, по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото от административния орган писмени документи като доказателства по делото;

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок от днес, с писмена молба, да конкретизира доказателствените си искания по предмета на спора, като го УВЕДОМЯВА чрез пълномощника му, че при непредставяне на такава молба с доказателствени искания, съдът ще приеме, че с процесуалното си поведение жалбоподателя става причина за отлагане на делото, като за това ще му бъде наложена глоба на осн. чл.92а от ГПК, във вр. чл.144 АПК.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.10.2014г. от 15.00ч., за която дата страните уведомени от днес чрез пълномощниците им.

След изтичането на 7-дневния срок или при постъпване на молба от адвокат Д. с доказателствени искания, делото да се докладва в закрито заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: