Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

   1227                                       21.06.2018 г.                                         гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря М.В., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 565 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 203 и сл. от АПК, вр. чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и е образувано по повод постъпила искова молба от ЕТ „Ж.К.“ с ЕИК 102172793, със седалище и адрес на управление: гр. Ахтопол, ул. „Зеленика“ № 22, против Национална агенция по приходите, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 400 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от издадено незаконосъобразно наказателно постановление № 2693 F082569 от 28.07.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, отменено с влязло в сила съдебно решение № 742/03.05.2017 г. по АНД № 760/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното и́ изплащане.

В исковата молба се твърди, че с наказателно постановление № 2693 F082569 от 28.07.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, е наложено на ищеца ЕТ „Ж.К.“ административно наказание- имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл. 355, ал. 1 от КСО. Твърди се също, че с влязло в сила решение на Районен съд-Бургас по АНД № 760/2017 г. наказателното постановление е отменено. Изложено е, че в производството по обжалване на наказателното постановление ищецът е ползвал услугите на адвокат и в съответствие с клаузите на сключения договор за правна защита и съдействие е заплатил адвокатско възнаграждение в размер на 400 лева. Претендира обезщетение за претърпени имуществени вреди в посочения размер.

В срока по чл. 131 от ГПК е не постъпил отговор на исковата молба от ответника.

В съдебното заседание не се явява представител на ищеца, редовно уведомен. С писмена молба пълномощникът на ищеца заявява, че поддържа исковата претенция. Ангажира доказателства. Претендира съдебно-деловодни разноски.

За ответната страна не се явява представител в съдебното заседание, редовно уведомена. Не се сочат нови доказателства. Не е заявено становище по предявения иск.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на претенцията, като счита, че твърдените вреди не са установени от ищеца с допустимите доказателствени средства. По отношение на искането за присъждане на направените в настоящото производство разноски счита, че същото е неоснователно, по съображения, че ответната страна не е станала причина за водене на делото, тъй като едноличният търговец не е отправил искане до НАП за заплащане на причинените вреди. Не сочи доказателства.

Искът за обезщетение е предявен срещу надлежен ответник- юридическото лице, в чиято структура е органът, издал незаконосъобразното наказателно постановление, поради което и с оглед твърденията на ищеца за настъпили имуществени вреди от незаконосъобразен акт на административен орган, е процесуално допустим.

Бургаският административен съд, като обсъди събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С наказателно постановление № 2693 F082569 от 28.07.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, е наложено на ищеца ЕТ „Ж.К.“ с ЕИК административно наказание- имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл. 355, ал. 1 от КСО. С влязло в сила решение № 742/03.05.2017 г. по АНД № 760/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас наказателното постановление е отменено, като незаконосъобразно.

От приложеното НАХД № 760/2017 г. на БРС се установява, че в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление едноличният търговец е ползвал адвокатска защита, осъществена от адвокат Юлияна Велинова Николова от АК- София въз основа на сключен договор за правна защита и съдействие от 25.01.2017 г. (на л. 11 от приложеното НАХД 760/2017 г. на БРС). Видно от изричното отбелязване в договора, за осъщественото процесуално представителство търговецът е заплатил на адвоката възнаграждение в размер на 400 лева.

За да се уважи предявеният иск е необходимо да се установи кумулативната наличност на визираните в разпоредбата на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ предпоставки- незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата, постановени, респ. осъществени при или по повод изпълнение на административна дейност и отменени по съответния ред; вреда; пряка причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. В случая тези предпоставки са налице. Издаденото срещу ищеца наказателно постановление е отменено с влязло в сила съдебно решение, като незаконосъобразно. Несъмнено последният е претърпял имуществени вреди под формата на претърпени загуби (намаление на имуществото му), заплащайки възнаграждение на адвоката, осъществил процесуално представителство в производството по обжалване на наказателното постановление. Видно от приложения договор за правна помощ, неоспорен по надлежния процесуален ред, адвокатското възнаграждение възлиза на 400 лева и действително е заплатено от ищеца на процесуалния представител. Налице е и изискуемата от закона причинна връзка, доколкото такива разноски ищецът не би извършил, в случай че незаконосъобразното наказателно постановление не бе издадено. Ето защо, заявената искова претенция се явява основателна и следва да се уважи.

С оглед формирания извод за основателност на претенцията, на основание чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ следва да се присъдят на ищеца направените в настоящото производство разноски, възлизащи на 350.00 лева съобразно приложения списък на разноските, от които 50 лева- заплатена държавна такса за производството и 300 лева- заплатено адвокатско възнаграждение. Съдът намира за неоснователно възражението на прокурора за недължимост на тези разноски, доколкото по делото няма данни за извършено от ответната страна плащане, след получаване на исковата молба, имаща характер на покана. Поради това, направените от ищеца разноски по делото се възложат върху ответника, поради неоснователно предизвикания от последния правен спор.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София, да заплати на ЕТ „Ж.К.“ с ЕИК 102172793 сумата от 400.00 (четиристотин) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразно наказателно постановление № 2693 F082569 от 28.07.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, отменено с влязло в сила решение № 742/03.05.2017 г. по АНД № 760/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска- 27.02.2018 г. до окончателното и́ изплащане.

ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София, да заплати на ЕТ „Ж.К.“ с ЕИК 102172793 сумата от сумата от 350.00 (триста и петдесет) лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.

 

                                                         СЪДИЯ: