ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 565 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Ищецът Едноличен търговец „Ж.К.“ не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника Национална агенция по приходите не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от ищеца, с искане да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Заявено е становище по същество и е приложен списък на разноските.

 

Прокурор КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е по реда на чл. 203 и сл. от АПК, вр. чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и е образувано по повод постъпила искова молба от ЕТ „Ж.К.“ с ЕИК 102172793 против Национална агенция по приходите, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 400 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от издадено незаконосъобразно наказателно постановление № 2693 F082569 от 28.07.2016 г., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за представителство в производството по обжалване на наказателното постановление, ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното и́ изплащане.

В срока по чл. 131 от ГПК не е постъпил отговор от ответника.

По делото е постъпило изисканото АНД № 760/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да установят с допустимите доказателствени средства фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи в настоящото производство, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

 

Прокурор КОЛЕВ: Искът е процесуално допустим. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства.

ПРИЛАГА АНД № 760/2017 по описа на Районен съд- Бургас.

 

СЪДЪТ, като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Прокурор КОЛЕВ: Считаме, че искът е основателен по отношение на основанието си, а именно чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, като от събраните по делото доказателства е установено, че е налице отменен административен акт, представено е доказателство за платено адвокатско възнаграждение в брой, поради което същият следва да бъде уважен. Считам, че не следва да бъдат присъдени разноски по отношение на настоящото производство, тъй като НАП не са станали причина за водене на това дело. По същество се иска заплащане на сума от едноличния търговец, но същият не е поискал заплащането доброволно от НАП, не е посочена банкова сметка, ***, защото става въпрос за бюджетно учреждение, което има утвърден бюджет и заплащането би било възможно евентуално през следваща година, поради което НАП не е станало причина за завеждане на съдебно производство. В тази насока има и утвърдена съдебна практика на Административен съд- Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: