ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.05.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети май                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: И.Л. 

Сложи  за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 565 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:12  часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

 

За ответника по оспорването Общински съвет Руен, редовно призован, няма представител.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков. 

Становище по хода на делото:

 

ПРОРУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против чл.39б,ал.1, т.3, предл.последно и чл.48 от Наредба №2 за определянето и администрарането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Руен.

 

Съдът докладва, че  на 05.05.2017 година по делото е постъпило писмо от председателя на Общински съвет-Руен, към което е приложено копие на решение №195 на Общински съвет Руен, взето на негово заседение и отразено в протокол №20/27.04.2014 година. С това решение Общинският съвет е изменил Наредба №2 за определянето и администрарането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Руен. Съгласно §1 от изменението в чл.39б, ал.1, т.3 последното предложение „ловни кучета“ е заменено с „кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект”. В §2 от изменението чл.48, глава четвърта „Административнонаказателни разпоредби“ се отменя.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Поддържам протеста. Съобразно Вашия доклад моля, да се изиска справка дали цитираното решение е влязло в сила.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от Общински съвет Руен писмени доказателства, както следва: актуална редакция на Наредба №2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територята на Община Руен, Докладна записка относно приемане на Наредба №2 за определянето  и администрарането на местнвите такси и цени на услуги на територията на Община Руен, проект на Наредба №2 за определянето  и администрарането на местнвите такси и цени на услуги на територията на Община Руен, препис извлечение от протокол №21/28.02.2003 г., присъствен спискъ на общинските съветници на заседание №21/28.02.2003 г.,  докладна записка относно: „Актуализация на Наредба № 2 за определянето  и администрарането на местнвите такси и цени на услуги на територията на Община Руен, протокол от проведено заседание  на постоянната комисия по бюджетно-фанасова и  икономическа дейност на 06.02.2007 г., присъствен списък на общинските съветници на заседание на постоянните комисии от 06.02.2007 г., препис-извлечение от протокол №28/09.02.2007 година, справка от роводено поименно гласуване на актуализацията  на Наредба № 2 за определянето  и администрарането на местнвите такси и цени на услуги на територията на Община Руен, присъствен списък на общинските съветници на заседание №28/09.02.2007 г., както и днес докладваното решение №195 от 27.04.2017 година.

ЗАДЪЛЖАВА председателят  на Общински съвет - Руен най-късно до следващото съдебно заседание да представи доказателства, от които да се установи, че решение №195/27.04.2017 година, взето от общински съвет на същата дата  и отразено в протокол №20 е влязло в сила.

 

Поради необходимостта  от събиране на доказателствата, съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.06.2017  година от 10:10 часа.

Да се съобщи на председателя  Общински съвет – Руен за вмененото му задължение.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:14 часа.

 

 

              СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: