ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети март                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 565 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 15,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Кинвест 09” ЕООД - редовно уведомен се явява адв. С. с пълномощно по делото.

За ответника кмет на Община Несебър - редовно уведомен се явява юк. Н. – представя пълномощно

Явява се вещо лице Ж.Е..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на търговеца против допуснато предварително изпълнение на Заповед № 133/23.02.2016 г. на кмета на община Несебър.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата в частта за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Поддържам доказателственото искане за изслушване на експертизата. Да се приеме административната преписка.

Юк. Н.: Оспорвам искането. Считаме, че не е основателно. Да се приеме административната преписка. Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка,  съгласно описа на л.2 и 3.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

 Ж.А.Е. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. С.: По така представеното заключение - нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на инж. Е..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 550,00 лева на 29.03.2016 г./

 

Адв. С.: Имам доказателствено искане. Доколкото  предварителното изпълнение е допуснато със заповед № 133/23.02.2016 г., представям като препис и жалба против самата заповед, за да установя, че има образувано отделно производство за нейната незаконосъобразност с входящ номер на община Несебър. След служебна справка установих, че е образувано адм. дело № 657/2016 г. на Административен съд Бургас. От приетото заключение, считаме, че не се установи по делото най-същественото обстоятелство, а именно дали разпореденото премахване с предварителното изпълнение би оказало значителна и трудно поправима вреда за доверителя ми от екологична гледна точка, за преценка за наличие на защитим личен, съответно обществен интерес, моля, на основание чл.201, предл. 1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, да възложите по делото допълнително заключение, респективно да допуснете допълнителни задачи, за което съм направил нарочно искане в молба с препис за ответната страна.

 

Юк. Н.: Считам, че направеното искане не е обосновано, предвид факта, че предварителното изпълнение на заповедта не е разпоредено от административния орган, а от  законодателя, съобразно разпоредбата на чл.217, ал. 1, т. 11 от ЗУТ. В тежест на жалбоподателя е да обоснове наличието на предпоставките по чл.60, ал. 1 от ЗУТ, а именно такъв интерес, който да е противопоставим на обществения, или да докаже значителна и трудно поправима вреда, която би му нанесла предварителното изпълнение на акта. Не считам, че представената жалба касае настоящото производство, тъй като е по съществото на заповедта и в този смисъл целта на това производство – обезпечение по оспорването е правилно и релевантно.

Не възразявам срещу молбата за поставяне на допълнителни въпроси към вещото лице, но считам, че е следвало да са зададени с първоначалното искане. Останалите въпроси са по съществото на делото, които ще са предмет на следващо производство с представената жалбата.

 

Адв. С.: За оборване на допуснатото предварително изпълнение в тази връзка са направени тези доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното заверено копие от жалба по същество против заповед № 133/23.02.2016 г. на кмета на Община Несебър.

 

По искането за допускане на допълнителна съдебна експертиза, съдът констатира следното: изявленията на двете страни по спора, че върху жалбоподателя е възложена доказателствената тежест в производството са абсолютно основателни. Нормата на чл.217 от ЗУТ презюмира наличието на обществен интерес, а жалбоподателят следва да установи с доказателствени средства, които му дава процеса, интерес, който е противопоставим по интензитет на презюмирания. От изготвеното и прието заключение по делото е изяснена само част от фактическата обстановка. Още в жалбата, с която е поискано спиране на предварителното изпълнение, са изложени доводи за евентуално засягане на околната среда вследствие на конструктивните особености на обекта и мястото на неговото разположение. С  молбата представена в днешното съдебно заседание жалбоподателят цели изясняването именно на тези факти - какви са конструктивните особености на обекта и какви ще бъдат последиците от неговото принудително премахване.

Съдът счита, че искането е основателно и следва да бъде уважено, като в настоящия момент не е в състояние да определи специалист, който да извърши подобна експертиза. Съдът счита, че специалист, който следва да извърши подобна експертиза, трябва да разполага със специални звания в сферата на корабните конструкции.

Съдът счита, че на основание чл. 60, ал. 5, изречение второ от АПК, следва да спре допуснатото предварително изпълнение до приключване на настоящото производство със съответния съдебен акт.

В оспорената заповед е определен срок за доброволно изпълнение 30.03.2016 г. Този срок изтича утре и при липса на произнасяне от страна на съда, административният орган би могъл да пристъпи към принудително изпълнение, въпреки висящността на спора по адм. дело № 565/2016 г.

Съдът счита, че тази временна процесуална мярка ще даде възможност на експерта да извърши обстойно изследване на кораба и да даде съответното заключение.

След приключване на устните състезания, съдът съответно ще се поизнесе по направеното искане за спиране, който съдебен акт съответно ще подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

 

С оглед на изложеното настоящият състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от адв. С. в писмена молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 350,00 лв., вносими от жалбоподателя в тридневен срок от днес.

След представяне на доказателства за внесения депозит в закрито заседание съдът ще се произнесе по самоличността на вещото лице.

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че при неизпълнение на определеното задължение за внасяне на депозит, съдът ще се произнесе по реда на чл.161 от ГПК, вр с чл. 144 от АПК с определение.

 

На основание чл. 60, ал. 5, изречение второ от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото предварително изпълнение до окончателното решаване на спора пред настоящата инстанция с определение.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.04.2016 година от 15,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: