Р Е Ш Е Н И Е  № 1048

 

Град Бургас, 14.06.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на четиринадесети май 2012 година, в публично заседание в състав :

 

       СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 565 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Свега” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, офис 2, представлявано от С. И. Г., против отказ с изх.№ 99-15955-02-10-1386/19.01.2012г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр.Бургас при Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – София, да извърши изменение на одобрената със заповед № РД-18-55/24.08.2006г. на Изпълнителния Директор на АК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр.Ахтопол по отношение на имоти с идентификатори 00878.107.67 и 00878.107.397, поискано от жалбоподателя със заявление вх.№ 99-15955/11.07.2011г. на СГКК – гр.Бургас.

В жалбата се твърди, че оспореният административен акт е незаконосъобразен, съставен в противоречие с материалноправните разпоредби. Жалбоподателят счита, че в административното производство неправилно са конституирани като заинтересовани лица, които нямат такова качество, тъй като с исканото изменение на КККР не се засягали техни права. Излагат се и доводи, че обектите, чието нанасяне се иска, са недвижими вещи – сгради, които жалбоподателят е придобил по силата на договор за покупко-продажба на дълготрайни материални активи, сключен между него и „Свега 2” ЕООД. Моли съдът да отмени обжалвания отказ и да върне преписката на СГКК Бургас за нанасяне на сградите в КККР. В съдебно заседание и по съществото на спора, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на изложените в нея основания и искането от съда. Ангажира доказателства. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът – началникът на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, представя административната преписка по оспорването. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна и недоказана. Твърди, че с исканото изменение се засягат правата на лицата, които са конституирани като заинтересувани лица в административното производство. Счита, че по делото не е установено с категоричност, че бунгалата, чието нанасяне се иска в КККР, представляват сгради по смисъла на кадастъра, както и че липсват безспорни доказателства за притежаването на правото на собственост върху тях. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Заинтересованите страни - „Трансойл” ООД, Д.Н.Д., Р.К.Н., „ИЗОТ” АД, Д.Н.Г., З.Г.Б., П.И.К., Н.П.Д., С.И.С., Г.И.К. и К.Г.К., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват в съдебно заседание. Не вземат становище по жалбата.

Заинтересованата страна З.В.В. оспорва жалбата в съдебно заседание като неоснователна. Твърди, че част от процесните бунгала са незаконно построени в собствения й имот, без нейно съгласие.

Заинтересованата страна З.Р.Д. оспорва жалбата в съдебно заседание като неоснователна.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:        

Жалбата е подадена против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, пред надлежен съд, от легитимирано лице – адресат на отказа, в законоустановения срок по чл.149, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК, поради което е процесуално допустима.

След като извърши контрол за законосъобразност на оспорения отказ в пределите на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК, съдът намира жалбата за неоснователна.

Със заявление вх.№ 99- 15955/11.07.2011г. на СГКК - Бургас, „Свега” ООД е поискало изменение на кадастралния регистър към одобрената със заповед № РД-18-55/24.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК - София и влязла в сила кадастрална карта на гр.Ахтопол, по отношение на имоти с идентификатори  00878.107.67 и 00878.107.397.

Исканото изменение на КККР се състои в нанасяне на 11 бр. нови обекти на кадастъра-бунгала /сгради/ с проектни идентификатори от 00878.107.67.1 до 00878.107.67.11 в имот с идентификатор 00878.107.67; на 8 бр. нови обекти на кадастъра – бунгала /сгради/ с проектни идентификатори от 00878.107.397.2 до 00878.107.397.8 и нов обект на кадастъра сграда /едноетажна сграда клуб склад/ с идентификатор 00878.107.397.1, в имот с идентификатор 00878.107.397, съгласно скицата-проект на правоспособно лице по ЗКИР.

Заявителят е обосновал исканата промяната на кадастралната карта с фактическото разположение на обектите – сгради в имоти с идентификатори 00878.107.67 и 00878.107.397, като доказателство за чието съществуване е представил следните документи към заявлението: геодезическо заснемане за отразяване в кадастралната карта на гр.Ахтопол, Община Царево на сгради – туристическа база, попадащи в имоти с идентификатори 00878.107.67 и 00878.107.397, изготвено от магистър инженер земеустроител, вписан в регистъра на правоспособните по кадастър към АКГК, скица-проект за изменение на кадастралната карта, протокол за въвеждане в експлоатация на почивен лагер и столова на ДП ”Разпространение”-гр.София от 20-23 юли 1970г., договор за покупко-продажба на дълготрайни материални активи от 27.09.2001г., сключен между „Разпространение на печата” АД и „Свега 2” ЕООД и договор за покупко-продажба на дълготрайни материални активи от 06.01.2006г., сключен между „Свега 2” ЕООД и „Свега” ООД, счетоводен баланс на „Свега” ООД към 31.12.2010г.

 Административният орган е установил кои са лицата, записани като собственици на поземлените имоти, по отношение на които жалбоподателят е поискал изменение на КККР. На лицата, посочени като съсобственици на поземлен имот с идентификатор 00878.107.397 в представената по делото скица № 7493/06.03.2012г. на СГКК - Бургас и на лицата, посочени  като съсобственици на  имот с идентификатор 00878.107.67  в скица № 7496/06.03.2012г. на СГКК – Бургас, в качеството им на заинтересовани страни, са изпратени уведомления по чл.26 от АПК за стартиралото административно производство. С тях им е указан срок, в който могат да вземат становище относно исканото изменение на КККР, както и че следва да се явят на 04.11.2011г. в 11 часа лично или чрез упълномощено лице на място (гр.Ахтопол), за извършване на оглед, съставяне и подписване на Акт за непълноти и грешки. В отговор З.Г.Б.  - съсобственик на имот с идентификатор 00878.107.397, в качеството си на наследник на Ангелина Г. Михайлова, съгласно удостоверение за наследници № 001473-/01.09.2011г. на община Бургас, е депозирала писмено становище с вх. № 94 - 24948/13.10.2011г. по описа на СГКК - Бургас, в което е възразила относно нанасянето на процесните бунгала в КК и поискала да бъде прекратено инициираното административно производство. Изложила е доводи за липса на правен интерес у заявителя „Свега” ООД да иска промяната на КККР, както и за наличието на спор за материално право между дружеството и собствениците на имоти с идентификатори 00878.107.67 и 00878.107.397, които не са давали съгласието си за изграждането на нови постройки в имотите. Заявила е категорично, че няма да подпише Акта за непълноти и грешки, който ще й бъде предложен от административния орган.

Съставен е акт за непълноти и грешки № 172/04.11.2011г., в който е констатирано и подробно е описано изменението на КККР на гр.Ахтопол, изразяващо се в нанасяне на нови обекти на кадастъра – постройки с проекти идентификатори, посочени в акта, така както е показано на скицата проект и по координатния регистър на правоспособното лице инж. Н. С. и по скицата-проект № 36037/19.09.2011г., издадена от СГКК – Бургас, които са неразделни част от акта.

Актът е подписан само от служител на административния орган и на заявителя. Актът не е подписан от нито едно от заинтересуваните лица. Поради това, административният орган е приел, че не е спазена императивната норма на чл.53, ал.3 от ЗКИР, която предвижда съставеният на място акт за непълноти и грешки да се подпише от съставителя, молителя и пряко заинтересованите собственици.

 В мотивите на отказа се съдържа и извод, че искането е за отразяване на бунгала, които са преместваеми обекти и не представляват елементи на кадастъра -  сгради по смисъла на чл.23, т.2 и чл.27, ал.1 т.2 от ЗКИР, във връзка с § 1 от ДР на Наредба № 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3/2005г.). Поради това е прието, че те не следва да се нанасят в кадастралната карта. Административният орган се е позовал на приложения по преписката договор за покупко-продажба на дълготрайни материални активи от 06.01.2006г., сключен между „Свега 2” ЕООД и „Свега” ООД, който жалбоподателят е представил като документ, легитимиращ го като собственик на процесните бунгала. Счел е, че от формата на договора и от доклада за извършен оглед на място от представител на административния орган е видно, че дружеството е придобило бунгала - движими вещи, а не сгради.

При така установената фактическа обстановка съдът обосновава следните правни изводи:

Според заповед № 300-152/29.10.2003г. на ИД на АК, на началниците на службите по кадастъра (сега СГКК) са делегирани правомощия за издаване на заповеди по чл.54, ал.1 от ЗКИР за одобряване на измененията в КККР в териториите на съответните области. Следователно, те разполагат и с правомощия за издаване на откази за изменение на влезли в сила КККР по чл.62, ал.3 от Наредба № 3/2005г. С оглед изложеното, оспореният административен акт е издаден от компетентен орган и в законоустановената форма.

В случая, инициираната от жалбоподателя процедура е по поддържане на КККР в актуално състояние. При вече одобрени и влезли в сила КККР, за което не съществува спор по делото, приложим е реда, установен в чл.51 и сл. от ЗКИР, във вр. с чл.57 и сл. от Наредба № 3/2005г.

Съгласно чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР, одобрените кадастрална карта и регистри могат да се изменят при допуснати непълноти или грешки, а съгласно ал.2 на чл.53, това се извършва по молба на заинтересованите лица. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред (чл.53, ал.2, изр. второ от ЗКИР). Съгласно чл.53, ал.3 от ЗКИР, непълнотите и грешките по ал.1, т.1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. В разпоредбата на чл.62, ал.3 от Наредба № 3/2005г. също е визирано, че съставеният акт за непълноти и грешки се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици, като е посочена и последицата от неподписването му от всички заинтересувани лица - издава се отказ за отразяване на непълнотата или грешката. С подписването на акта за непълноти и грешки от всички заинтересувани лица се удостоверява факта, че по отношение на имота липсва спор за материално право.

От цитираните норми следва, че кадастърът може да се изменя само по съгласие на заинтересуваните лица, документирано с подписите им върху акта за непълноти и грешки, или въз основа на съдебно решение по спор за материално право.

Съгласно § 1, т.13 от ДР на ЗКИР, заинтересувани лица по смисъла на ЗКИР са собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението. В случая това са всички собственици на имоти с идентификатори 00878.107.67 и 00878.107.397, по отношение на които е искано изменение на КККР, тъй като с нанасянето на сгради в тези имоти в КККР несъмнено се засяга правото на собственост на всеки от тях върху поземлените имоти.

Трето лице има право да строи и да държи постройка в чужд имот, само и доколкото собственикът на имота е учредил ограничено вещно право на строеж в негова полза, при това в обема, посочен в договора за учредяване правото на строеж или доколкото той се е разпоредил с правото на собственост върху постройката,  отделно от правото на собственост върху земята.

В случай, че не е налице една от двете хипотези, нанасянето на бунгалата в КК и в КР като собственост на жалбоподателя, незаконосъобразно би ограничило правна сфера на собствениците на процесните поземлени имоти, конкретно упражняването правото на собственост върху имотите в пълен обем.

Съдът намира за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че с исканото изменение не се засягат правата на собствениците на процесните имоти, тъй като те не са пряко заинтересувани лица. Позоваването на представените по делото „Указания за уеднаквяване на практиката на СГКК за обслужване на гражданите при поддържане на данните в кадастралната карта и кадастралните регистри и при предоставяне на данни”, утвърдени със Заповед № РД – 13-220/13.09.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК е необосновано, доколкото те нямат сила на закон. Освен това в тях е посочено, че носителите на право на собственост върху земята не са заинтересувано лице при промяна на данни за сграда в имота, върху която те нямат вещни права. Следователно те касаят случаи, в които сградата вече е нанесена в КК и отразена в КР към нея като собственост на лице, различно от собственика на земята.

Конкретният случай е друг. Жалбоподателят иска нанасяне на обекти в КК, които не са отразени в нея до този момент.

На следващо място, по делото не са представени доказателства, установяващи по безспорен начин правото на собственост на жалбоподателя върху бунгалата или учредено в негова полза право на строеж за изграждането им върху процесните имоти от страна на техните собственици. От заключението по извършената по делото съдебно-техническа експертиза, прието без оспорване от страните, следва извода, че бунгалата не представляват преместваеми обекти. Този извод се потвърждава и от други писмени доказателства, а именно - протокол за въвеждане в експлоатация на почивен лагер и столова на ДП ”Разпространение”-гр.София от 20-23 юли 1970г., обяснителна записка към геодезическо заснемане за отразяване в кадастралната карта на гр.Ахтопол, община Царево на сгради – туристическа база, попадащи в имоти с идентификатори 00878.107.67 и 00878.107.397, изготвено от магистър инженер земеустроител, вписан в регистъра на правоспособните по кадастър към АКГК под № 0045, в което е посочено, че обектите, чието заснемане се прави, представляват двустайни, масивни, панелни сгради със санитарен възел върху бетонна основа и една масивна столова. Ценени поотделно и в тяхната съвкупност, горните доказателства обосновават извода, че бунгалата са сгради по смисъла на §1, т.2 от ДР на Наредба № 3/2005г., тоест недвижими вещи, право на собственост върху които се прехвърля с договор, изповядан в нотариална форма на основание чл.18 от ЗЗД. Такъв договор не е представен по делото. Представеният от жалбоподателя договор за покупко-продажба от 06.01.2006г. на 18 броя бунгала, едноетажна сграда и клуб склад не е сключен в предвидената от закона форма за действителност на договорите за прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти и би могъл да се приеме единствено като предварителен договор за покупко-продажба на посочените в него обекти. Липсата на форма е порок, който не може да бъде саниран с последваща нотариална заверка на подписите на договора от 09.05.2012г. и вписването му в Служба по вписванията на 11.05.2012г. под номер 169, том II в двойно входящия регистър. Освен това, с двата договора за покупко-продажба на дълготрайни материални активи жалбоподателят се домогва да докаже, че праводателят му е лице, което от своя страна е придобило правото на собственост от друго дружество още през 2001г., преди правото на собственост върху поземлените имоти да бъде възстановено на заинтересуваните страни по делото с решения на ОС ”Земеделие и гори”- Царево.

 Не са представени и доказателства за учредяване на ограничено право на строеж в полза на жалбоподателя за изграждане на процесните сгради в имоти с идентификатори 00878.107.67 и 00878.107.397 от страна на лицата, вписани в КР като собственици на имотите. Анализът на събраните доказателства по делото в тяхната съвкупност налага извода, че по отношение на тези поземлени имоти е налице спор за материално право между заинтересуваните страни по делото и дружеството – жалбоподател, което иска нанасянето на сгради в КК и отразяването му като техен собственик в КР.

Всички обстоятелства относно установяване правото на собственост върху процесните сгради е извън преценката, както на административния орган, така и на Административен съд – гр.Бургас. Непълноти и грешки в основните данни на кадастралната карта и кадастралните регистри, когато са свързани със спор за материално право се отстраняват след решаването му по съдебен ред пред надлежен съд.

По изложените съображения съдът приема, че не са налице основанията по чл.146 АПК за отмяна на оспорения административен акт, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

С оглед изхода от спора, на основание чл.143, ал.4 от АПК, в полза на ответника следва да бъдат присъдени дължимите и своевременно поискани съдебно – деловодни разноски, възлизащи на сумата 150 лв., представляващи договорено и внесено адвокатско възнаграждение.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предложение последно от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Свега” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, офис 2, представлявано от С. И. Г., против отказ с изх.№ 99-15955-02-10-1386/19.01.2012г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Бургас при АГКК – София, да извърши изменение на одобрената със заповед № РД-18-55/24.08.2006г. на ИД на АК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр.Ахтопол по отношение на имоти с идентификатори 00878.107.67 и 00878.107.397, поискано от „Свега” ООД със заявление вх.№ 99-15955/11.07.2011г.

ОСЪЖДА „Свега” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, офис 2, представлявано от управителя С. И. Г., да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Бургас при АГКК – София, съдебно-деловодни разноски в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                       

           

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :