ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.05.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На тринадесети май                                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕВТИМОВА

Административно дело номер 565 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ИСКАТЕЛЯТ ЕТ „ГЕВА 91 – Г.П.”, редовно уведомен, се представлява от адв.Ц.

За ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, представител не се явява.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило възражение от процесуалния представител на Община Бургас против искането за спиране изпълнението на заповед № 2184/07.12.2006г., издадена от заместник кмета на Община Бургас с приложена по него практика на Върховен административен съд.

 

Становище по хода на делото по искането за спиране изпълнението.

Адв.Ц.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по искане за спиране  на изпълнението  И ГО ДОКЛАДВА.

 

Адв.Ц.:  Моля да приемете представените доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства, които са относими към искането за спиране на изпълнението.

Дава думата по същество.

 

Адв.Ц.: Моля да уважите искането за спиране изпълнението на процесната заповед по аргументите, които сме изложили в нашето писмено искане. От същите е видно, че за моя доверител биха могли да настъпят вредни последици в случай, че ответната община пристъпи към изпълнение на заповедта.

От представените разписки е видно, че молителят е заплащал включително и за 2007г. определените от Община Бургас такси.

 

След като прецени твърденията на страните и представените по делото писмени доказателства, Бургаският административен съд намира, че молбата следва да се остави без разглеждане по следните съображения:

Съгласно нормата на чл.166, ал.2 от АПК „При всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда”.  Безспорно установено по делото е, че оспореният административен акт е влязъл в сила, поради което не е налице предварително изпълнение и следователно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК е неприложима. Последната регламентира допуснато с разпореждане на издателя на акта предварително изпълнение. В случая от една страна липсва разпореждане на административния орган за допускане на предварително изпълнение и следователно не е налице акт, който да бъде предмет на разглеждане от съда по реда на чл.166 от АПК. От друга страна изпълнението на административния акт може да бъде спряно, когато е налице допуснато предварително изпълнение, преди същият да е влязъл в сила.

Законодателят не е регламентирал възможност за спиране на изпълнението на влязъл в сила административен акт при оспорването му по съдебен ред.

Предвид гореизложеното искането за спиране изпълнението се явява недопустимо и следва да се остави без разглеждане, поради което Бургаският административен съд, Седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението на заповед № 2184/07.12.2006г., издадена от заместник кмета на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховен административен съд, считано от днес за искателя и от уведомяването за Община Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: