ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 21.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­  ХІІ-ти  административен  състав       

 

На двадесет и първи януари                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                  

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 565 по описа за    2008 година.                                                         

          На именното повикване в  14.20   часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. Б. и адв. Ш., с пълномощни по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БМ” ООД, редовно призована, представлява се от адв. Д., с пълномощно по делото.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В.Г.В.,  К.В.Б. и Х.К., редовно призовани, представляват се от адв. П., с пълномощно по делото.

          Останалите ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, редовно призовани, не се явяват и не изпращат процесуален представител.

          Явява се вещото лице арх. К.Я..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в законоустановения срок.

С молба вх. № 8694 от 22.12.2008 година са представени доказателства по опис от процесуалния представител на ответника.

Постъпило е становище вх. № 8152 /01.12.2008 година от адв. П. -  процесуален представител на заинтересованите страни, с приложено към него заверено копие на писмо, изх. № 3544 от 16.10.2008 година на директора на Националния институт за паметниците на културата.

СТРАНИТЕ:   Запознали сме се със заключението на вещото лице.

Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице.

СНЕМА самоличността вещото лице, както следва:

          

К.М.Я.-  45 г.

българин, български гражданин, неосъждан, семеен, висше образувание, без родство със страните, предупреден за отговорността по чл. 291 от НК.

ОБЕЩА да даде заключение по съвест и разбиране.

           

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Б: Моля вещото лице първо да отговори в цялост на всички поставени въпроси към експертизата и след това да бъде изслушано заключението му, тъй като не сме съгласни с някои отговори и ще поискаме след това и тройна експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Считам, че е възможно да бъде изслушано заключението в днешното съдебно заседание. Видно от заключението, вещото лице се е запознало с цялата документация по случая и въпросите, които са поставени от наша страна и от адв. П., могат да получат отговор и в днешното съдебно заседание.

 

Адв. Д: Считам, че няма пречка да бъде изслушано заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание,  предвид съдържанието на въпросите поставени от процесуалния представител на Община Бургас и тези поставени от адв. П. – процесуален представител на заинтересовани страни, предвид материалите, които са описани в констативно-съобразителната част на заключението, считам че са достатъчни като информация, за даде отговор на поставените въпроси вещото лице днес.

 

Адв. П.: Считам, че няма пречка да бъде изслушано заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание с оглед изявлението на експерта да отговори на въпросите, на които не е отговорил, а именно тези,  които съм поставила в молбата си, и тези на юрисконсулт Д..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: Мога да отговаря на всички поставени въпроси по молбите  на адв. П. и юрисконсулт Д., но предоставям на съда да прецени дали да отговаря днес или в писмен вид.

Адв. Ш: Действително за процесуална икономия е по-добре да бъде изслушана експертизата в днешното съдебно заседание, но от друга страна за защита на нашите процесуални права, следва вещото лице да изготви отговорите в писмен вид, ние да се запознаем с писменото становище, за да можем да организираме адекватно нашата защита. В случая, както каза и колегата адв. Бойчев ще поискаме след изслушване на единичната експертиза и тройна, тъй като считаме, че вещото лице не се е справил със задачите и има логически грешки.

 

Съдът намира за основателно възражението на процесуалните представители на жалбоподателя за предоставяне на възможност на вещото лице да отговори на всички поставени въпроси и тогава да бъде изслушано,  с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение, с което е допуснато до разпит вещото лице.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице в срок до следващото съдебно заседание  да представи експертно заключение, което да отговори на въпросите поставени в приложените по делото на лист 665 и лист 666 молби.

 

Адв. Б: Предвид постъпилото становище от адв. П. и приложеното към него писмо от НИПК,  с цел изясняване на целия случай по делото, моля да бъде  приложена  цялата преписка за съгласуване на ПУП от НИПК, тъй като в самото писмо се изразява съмнение,  дадени са противоречиви отговори от НИПК. От изключително значение за изясняване на спора е да няма противоречия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В тази посока са представени вече доказателства от община Бургас, включително одобрените предходни разработки с цел да се направи връзка, че не е противоречиво становището на НИПК. В тази насока е последното писмо, представено от адв. П., по което се иска  преписката, но представянето на преписката не е необходимо, тъй като становището на НИПК е ясно от представените по делото доказателства.

 

Адв. П.: Считам за недопустимо искането да се представи  преписката от НИПК, тъй като няма нормативно закрепено изискване, което да задължава института да съхранява съгласуваните проекти. Съгласувателните писма на НИПК се прилагат към проекта и проектът се връща при заявителя, без да се съхранява негово копие в НИПК. Не можем да получим някаква преписка освен писмата, които вече са приложени по делото. Съгласуванията на НИПК са във вид на писма.

 

Адв. Д: Присъединявам се към становището на процесуалния представител на община Бургас и адв. П.. Предвид, че НИПК е непроцедиращ, а съгласувателен орган за одобряване на ПУП, то към писмата им няма преписки, като съгласуването се удостоверява със съответните печати. Тези писма са приложени по делото вече. Писмата са неразделна част от разработката на ПУП и същите би следвало да се съхраняват в общинската администрация, а не в НИПК.

 

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателяадв. Бойчев за представяне на преписката от НИПК, тъй като съгласно  чл. 125, ал. 5 от ЗУТ заданието за изготвяне на проектите за ПУП се съгласува от НИПК  в посочените от закона хипотези. Предвид това, че по настоящото дело един от основните спорни въпроси е дали проектите е следвало да бъдат съгласувани от НИПК и с какво съдържание са били съгласувани от него, съдът намира, че от съществено значение за решаване на спора е представянето на заверено копие на съхраняваната в НИПК  административна преписка по съгласуване на процесните планове.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗИСКВА от Националния институт на паметниците на културата заверено копие на административната преписка по съгласуване на проекта за изменение на плана за застрояване за УПИ ІV-2074 и V-2073 в кв. 63 по плана на Централна градска част гр. Бургас, одобрен със Заповед № 1219 от 13.06.2007 г. на заместник кмета на община Бургас и на проекта за работен устройствен план за УПИ ІV-2074 и V-2073 в кв. 63 по плана на Централна градска част гр. Бургас, одобрен със Заповед № 1225 от 13.06.2007 г. на заместник кмета на Община Бургас.

 

СТРАНИТЕ:  Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.02.2009 година от 16.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40   часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: