ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 02.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на втори май                                                 две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 564 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Ж. Г. К. в качеството му на ЕТ“Живко Калъчев“, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Национална агенция по приходите, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно на л.22 по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище вх.№4935/30.04.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Николова, в което сочи, че не възразява да се даде ход на делото в нейно отсъствие. В становището заявява, че поддържа исковата молба, няма да сочи нови доказателства, изразява становище по същество и прави искане за присъждане на разноските. Представя списък за разноски.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

         

  Производството е образувано по искова молба на Ж. Г. К. в качеството му на ЕТ“Живко Калъчев“, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за  изплащане на обезщетение в размер на 400 лева от Националната агенция по приходите, представляващи претърпени имуществени вреди за платено адвокатско възнаграждение по НАХД № 759/2017г. на Районен съд – Бургас, ведно със законната лихва за забава, считано от влизане в сила на решението за отмяна на наказателното постановление -05.05.2017г. до окончателното изплащане на сумата. Иска се присъждане и на направените в настоящото производство разноски.  

 

ИЗИСКАНО е и е ПРИЛОЖЕНО по делото НАХД№759/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

По делото е ПОСТЪПИЛ отговор вх.№3574/27.03.2018г. от ответника по исковата молба, като се оспорва същата, както по основание, така и по размер.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

         

           ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорваме исковата претенция по основание и размер. Поддържаме отговора на исковата молба, приложен по делото. Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

           ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима и отговаря на изискванията на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА НАХД №759/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да оставите без уважение исковата молба и претенция. Ако приемете същата основателна, моля  да намалите  размера на иска съобразно тарифата за адвокатски  възнаграждения. Моля при постановяване на Вашето решение да имате предвид представения от нас отговор по исковата молба. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, съгласно установената тълкувателна практика на Върховен административен съд, заплатените разноски за адвокатски възнаграждения се явяват пряка и непосредствена вреда при отмяна на Наказателно постановление. Предвид доказателствата по делото същите са в долния праг на адвокатските възнаграждения съобразно  установената тарифа за адвокатските възнаграждения по Наредба №1. Там минималния праг е 300 лева, а в случая е заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 400 лева и предвид представените доказателства, исковата претенция е основателна и същата следва да бъде уважена като доказана и основателна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: