ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 782        10.05.2017 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на десети май две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 564 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод жалбата на С.П. ***, и Д.Ц.Г. ***, против Решение № 422/20.02.2017 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед № 2385/08.09.2016 г. на кмета на община Бургас.

С разпореждане от 08.03.2017 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателите са дадени указания да представят в 7-дневен срок от съобщението доказателство за заплатена държавна такса за производството в размер на 10 лева по сметката на Административен съд- Бургас. Съобщението за тези указания е връчено на жалбоподателката С.П. на 16.03.2017 г., видно от приложената по делото разписка за връчване. Съобщението до жалбоподателката Д.Г. е върнато в цялост с отбелязване, че последната не е намерена на адреса и в предоставения и́ срок не се е явила, за да получи съдебните книжа. След уведомяване по телефона за указанията на съда, по делото е постъпила молба от жалбоподателите, изпратена чрез електронна поща, с която същите заявяват, че са информирани за необходимостта да внесат държавна такса, а невнасянето и́ е потвърждение за желанието им да бъде прекратено съдебното производство. Ето защо, поради бездействието на жалбоподателите да изпълнят дадените им указания в срок, на основание чл. 158, ал.3 от АПК нередовната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П. ***, и Д.Ц.Г. ***, против Решение № 422/20.02.2017 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед № 2385/08.09.2016 г. на кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 564/2017 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

СЪДИЯ: