Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 1040

 

гр. Бургас, 12 юни  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четиринадесети май, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ГАЛЯ МАРИНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД №564/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на „ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2013“ ООД гр. Свети Влас, против Решение №29/05.02.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 4 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Несебър. С решението е потвърдено наказателно постановление № 035669/16.10.2014 г., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към ГД „КП“ в КЗП, с което за нарушение на чл. 144, т. 2 от ЗТ във връзка с Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, приложение № 4, раздел ІІ, ІІ.5, т.3.5, т.4.1, т.5.6, т. 5.8, т. 5.12.1, т. 7.4, раздел ІІІ, т. 2, т.3, т. 7, т. 15 на основание чл. 208 от същия закон на „ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2013“ ООД гр. Свети Влас, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решението и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд, като твърди, че в хода на първоинстанционното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, а именно нарушаване правото му на защита.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира касационната жалба за основателна, като споделя изцяло аргументите, изложени в касационната жалба.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

Настоящият състав на съда намира, че за единственото проведено съдебно заседание в хода на първоинстанционното съдебно производство касаторът не е бил редовно призован. Въпреки това заседанието е било проведено и делото е приключило с постановяване на съдебен акт.

Според доказателствата по делото, същото е било насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 27.01.2015 г. с резолюция на съда от 09.01.2015 г. Призовката за жалбоподателя в това производство („ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2013“ ООД гр. Свети Влас), е била връчена на процесуален представител на дружеството на 26.01.2015 г. На същата дата, по факса е била подадена молба от процесуалния представител на „ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2013“ ООД, в която се посочва, че дружеството е нередовно призовано, прави се възражение за неспазен срок за призоваване и се иска отлагане на делото за разглеждане на нова дата.

Въпреки това, съдът е дал ход на делото, провел е съдебно заседание и е приключил събирането на доказателства и пренията на страните, след което е постановил оспореното решение.

Съдът намира, че съдебното решение следва да бъде отменено, а делото върнато за разглеждане от друг състав на същия съд, тъй като на практика жалбоподателят в първоинстанционното производство изобщо е бил лишен от възможността да участва в него, като организира защитата си.

В случая първоинстанционният съд, действайки като въззивна инстанция, като е лишил жалбоподателя от законово признатата му възможност да участва в процеса, е допуснал нарушение на един от основните принципи, регламентирани в чл. 13 от НПК, който задължава съда в пределите на неговата компетентност да предприема всички мерки за разкриване на обективната истина. Допуснатото нарушение на процесуалните правила, така както е посочено и в касационната жалба е от категорията на съществените, защото е ограничило процесуалните права на страна в производството, което е касационно основание за отмяна на решението при хипотезата на чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №29/05.02.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 4 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Несебър.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр. Несебър.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: