ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 563 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:50 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Ж.Г.К., в качеството му на едноличен търговец, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Национална агенция по приходите гр. София, редовно уведомен. За нея се явява юрисконсулт К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            С оглед становищата на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

            Производството е образувано по Искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение на имуществени в размер на 350лв., заплатено адвокатско възнаграждение за защита по НАХД № 486/2017г. на Районен съд - Бургас, ведно със законната лихва от влизане в сила на решението за отмяна – 05.05.2017г., до окончателното изплащане.

Съдът изиска за прилагане към настоящото дело НАХД № 486/2017г. на Районен съд - Бургас, което е представено.

На 23.03.2018г. постъпи писмен отговор от пълномощника на ответника юрисконсулт К., в което се правят възражения по иска.

Вчера постъпи писмено становище от ищеца, с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие и в което са направени твърдения по съществото на спора. Представен е и списък на разноските.

 

            ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам исковата претенция.

Моля да се приемат представените по делото доказателства, както и представеното НАХД № 486/2017 г. на Районен съд – Бургас.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е процесуално допустима.

Моля да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед становищата на страните за липсата на доказателствени искания и като намери фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези по приложеното НАХД № 486 по описа за 2017 г., на Районен съд – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите без уважение исковата молба и предявената с нея претенция. Ако приемете, че същата е основателна, моля да намалите размера й.

Моля да имате предвид приложения по делото писмен отговор.

Да ни се присъдят направените в производството съдебни разноски.

          ПРОКУРОРЪТ: Считам, че в случая са налице предпоставките на Тълкувателно решение № 1/2017 г. Касае се за заплатено адвокатско възнаграждение, което е в минимален размер и който се явява пряка и непосредствена вреда за ищеца.

Относно предявеното присъждане на разноските за настоящото производство, считам, че същите са в минимален размер, поради което моля да бъдат присъдени.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:56 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: