ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и  девети март                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 563 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕЙС МГ“ ЕООД  представлявано от управителя Г.К. редовно и своевременно призован не  се явява и не се представлява.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща  представител.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото  с входящ № 3105/28.03.2017 година е постъпила молба, с представено по делото пълномощно от адв.М.К., процесуален представител на жалбоподателя, с която заявява, че не може да присъства в днешното съдебно заседание, поради командировка.Изразява становище по съществото на делото.Моли за срок за представяне на писмени бележки.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по делото  е образувано по жалба  от „Мейс МГ“ ЕООД, ЕИК 202184857, с адрес град Бургас, ул.******, чрез Г.К., ЕГН ***********, управител, със съдебен адрес: *** адв.М.К. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП -15-0227112/13.02.2017 година на Директор на дирекция „Контрол“ на ТД на НАП–Бургас , в частта за налагане на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“.

Указва на ответния орган, че е негова тежестта  да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки  на чл.22 от ЗАНН, вр.чл.186 и чл.189 от ЗДДС, а именно, че е допуснато от жалбоподателя административно нарушение във връзка, с което е наложена принудителна административна мярка, с цел преустановяване или предотвратяване на същото, с оглед  постигане на лична и генерална превенция в обществото.  

Указава на всяка от двете страни, че при позоваване на позитивни факти и обстоятелства, от които позовалата се срана черпи права в нейна тежест е да докаже наличието на същите.

ПРИЕМА административната  преписка в цялост, ведно с представените от жалбоподателя писмени доказателства.

Съдът като взе предвид обстоятелство,  че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА ХОД на делото по същество.

Съдът предоставя 7 дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: