О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер  681/14.04.2016г.                         град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на тринадесети април две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 563 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.Д.Б., ЕГН: **********, изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода“ в Затвора – Бургас. С определение от 21.03.2016г. жалбата е оставена без движение и на Б. са дадени следните указания: 1. да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд– гр.Бургас; 2. да направи уточнение на жалбата като конкретизира акта, действието или бездействието, което се обжалва и да посочи органа, който го е издал, респ. извършил или не извършил; 3 да посочи в какво се състои незаконосъобразността на обжалваното действие, бездействие или акт. На жалбоподателя е указано, че при неизпълнение, оспорването му ще бъде оставено без разглеждане.

Съдебният състав констатира, че в срока по чл.158, ал.1 от АПК е отстранена само първата от допуснатите нередовности – внесена е дължимата държавна такса. Указанията за уточняване на жалбата и посочване на органа, чийто акт, действие или бездействие се обжалва, не са изпълнени. Установените обстоятелства съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.Б., ЕГН: **********, изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода“ в Затвора – Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 563/2016г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………