О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

     Номер    855             09.04.2015г.              град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на девети април две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

 

Председател: Таня Евтимова

 

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 563 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от изпълнителния директор „Победа“ АД чрез С.С.Ч. със съдебен адрес за кореспонденция в гр.Бургас, ул. „Одрин“ № 15 – адвокат М.Т. против мълчалив отказ на началника на РДНСК Югоизточен район за отмяна на мълчалив отказ на главния архитект на Община Царево да презавери разрешение за строеж № 299/28.12.2007г., презаверено веднъж на 29.12.2010г. за строеж „Апартаментна хотелска сграда В-4 с местонахождение ПИ 44094.22.35 по КККР на с.Лозенец, община Царево. С определение от 24.03.2015г. жалбата е оставена без движение и на дружеството е указано в 7-дневен срок от уведомяването да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд – Бургас. Определението е съобщено на жалбоподателя на 26.03.2015г., но нередовността не е отстранена в срока по чл.158, ал.1 от АПК. Това обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от изпълнителния директор „Победа“ АД чрез С.С.Ч. със съдебен адрес за кореспонденция в гр.Бургас, ул. „Одрин“ № 15 – адвокат М.Т. против мълчалив отказ на началника на РДНСК Югоизточен район за отмяна на мълчалив отказ на главния архитект на Община Царево да презавери разрешение за строеж № 299/28.12.2007г., презаверено веднъж на 29.12.2010г. за строеж „Апартаментна хотелска сграда В-4 с местонахождение ПИ 44094.22.35 по КККР на с.Лозенец, община Царево.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 563/2015г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………