Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Бургас, №       1166             /30.06.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на пети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                            ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 563/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът К.Ц.Г. ***, е оспорил решение № 296/24.02.2014г. постановено по АНД № 5301/2013г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 385/22.11.2013г. издадено от началник на Митница Бургас. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.99, ал.2, т.4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), на основание чл.123, ал.6 от същия закон е наложена глоба в размер на 2 000 лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС в полза на държавата са отнети вещите, предмет на нарушението – 20 кутии цигари „Parlament” с надпис върху потребителската опаковка, съдържаща думите „Duty free”. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Касационната жалба е бланкетна. В нея не се съдържат конкретни възражения, а общо се твърди, че решението е постановено при нарушение на закона, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че наказанието е явно несправедливо, т.е. буквално са пресъздадени основанията за обжалване визирани в чл.348, ал.1 от НПК.

Касаторът е наказан за това, че на 26.09.2013г. на общодостъпна територия на летище Бургас е държал в личния си багаж поставен в автомобил „Пежо” с рег.№А6243КТ, акцизна стока – тютюневи изделия от марката „Parlament” с надпис върху тази стока „Duty free” – 20 кутии цигари по 20 къса в нарушение на чл.99, ал.2, т.4 от ЗАДС, с което е осъществил състава на административното нарушение визирано в чл.123, ал.6 от ЗАДС. На лицето е съставен АУАН на същия ден, когато е констатирано нарушението и веднага му е връчен. Обратно на възраженията наведени в жалбата пред районния съд, в АУАН са описани същите обстоятелството, при които е извършено нарушението, каквито са описани и в наказателното постановление. Дали установената акцизна стока съдържа надпис върху потребителската опаковка „Duty free”, както е посочено в наказателното постановление или акцизната стока е облепена с бандерол „Duty free” съответно с надпис, който съдържа думите „Duty free” е различие, което не обосновава извод за порочност на административнонаказателното производство, защото описаното има един и същ смисъл и не води до нарушаване правото на защита на наказания субект. Същото се отнася и до описанието на установената акцизна стока. В АУАН тя е описана като 20 кутии цигари, а в наказателното постановление описанието е по-детайлно – 20 кутии цигари, по 20 къса, в два стека, но количеството и марката са едни и същи.

В АУАН правилно е посочена нарушената разпоредба, същата се съдържа и в наказателното постановление. Последното е издадено в срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН, съдържа всички изискуеми реквизити по чл.57 от ЗАНН и е издаден от компетентен орган.

Допуснатото нарушение при описание на изпълнителното деяние в АУАН, където са посочени две изпълнителни деяния – държи и пренася, се преодолява по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН. Наказателното постановление е посочено едно изпълнително деяние – държи, каквото е конкретното осъществено от касатора.

Възраженията изложени в жалбата до районния съд относно несъставянето на протокол за осъществяване на контролни действия на лица, извършващи дейности с акцизни стоки са неоснователни. В административнонаказателното производство е задължително съставянето на АУАН, който да съдържа изискуемите според ЗАНН реквизити, да е съставен и връчен по реда регламентиран в този закон и описаните в него факти и обстоятелства да са доказани. Въз основа на този АУАН и събраните доказателства се издава наказателно постановление, ако е установено нарушението, нарушителя и неговата вина. Какви по вид и характер доказателства ще събере наказващия орган е предоставено изцяло на неговата преценка, т.е. съставянето на такъв протокол в административнонаказателното производство не е задължителен, поради което неговото отсъствие не може да обоснове извод за порочност на наказателното постановление.

Неоснователно е възражението, според което не е описана точно бройката на цигарите по късове. В наказателното постановление е посочено, че в багажа на лицето са открити два стека с цигари – 20 кутии по 20 къса (400 къса цигари марка „Parlament” с надпис „Duty free”).

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 296/24.02.2014г. постановено по АНД № 5301/2013г. по описа на Районен съд - Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: