ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 562 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Елхово, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА Заместник министър и ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството гр. София, редовно уведомен, се явява адвокат А., с представени пълномощни в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

            Производството е образувано по жалба срещу Решение № РД-02-36-114/02.02.2018г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

 

          АДВ. А.: Считам, че така предявената жалба е незаконосъобразна. Съответното решение е законосъобразно и правилно. Във връзка с посочените в жалбата твърдения считам, че същите са недоказани и неоснователни. 

Във връзка с твърденията по т. 6.3 представям и моля да бъде приета молба с приложени към нея удостоверения, издадени от Център за професионално обучение към бивше ВСУ „Любен Каравелов“, от които е видно, че контрол върху качеството в строителството може да бъде извършвано от техническо квалифицирано лице без да е архитект, строителен техник или инженер и без да е завършил висше образование. Снабдил съм се с тях по други подобни дела, които МРРБ обжалва. Поставени са такива изисквания от страна възложителя.

Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед липсата на други доказателствени искания и като намери фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание удостоверения.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. А.: Г-н председател, моля да отхвърлите така предявената жалба и да потвърдите Решение № РД-02-36-114/02.02.2018 г., като правилно и законосъобразно.

Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК за настоящото производство. Моля да ни бъдат присъдени разноските.

Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки.

 

          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

          ДАВА 7-дневен срок на процесуалния представител на ответника за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:45 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: