ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети юни                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 562 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Я.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Агенция „Митници“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба постъпила на 13.06.2016 г. пълномощникът на ищеца представя заверени преписи от документи, които иска да бъдат приети като доказателства по делото и наред с това прави искане за представяне на становище от М. Генадиев от 06.08.2016 г. до началник отдел „Човешки ресурси“ във връзка с жалба срещу жалбоподателя.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам искането, което съм формулирал в жалбата, за представяне на становището от 06.08.2015 г.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Не се противопоставям да бъдат приети представените с молбата на пълномощника на ищеца документи като доказателства по делото, още повече, че същите представляват част от административната преписка.

С оглед обстоятелството, че г-жа Г. е призована в днешно съдебно заседание като свидетел, ще заяви в днешно съдебно заседание изрично. Ако жалбоподателят възрази, моля да ми дадете възможност за следващо съдебно заседание да представя становището, изготвено от служителката, в копие, подписано и заверено с оригинала.

АДВОКАТ К.: Възразявам, защото контролът на съда за законосъобразност считам, че не може да се установява със свидетели, но документът държа да бъде представен подписан.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от пълномощника на жалбоподателя с писмена молба от 13.06.2016 г. заверени копия на заповед № 7979/23.08.2012 г. за назначаване; заповед № 1737/04.04.2014 г. за преназначаване; заповед № 945/09.02.2016 г.; длъжностна характеристика за длъжността „инспектор в Агенция „Митници“; формуляр за съставен индивидуален работен план и проведена междинна среща; оценка за постигнати резултати през първото тримесечие на 2015 г.; оценка за постигнати резултати през второто тримесечие на 2015 г.; писмо № 32-188487/17.09.2015 г.  на Началник Митница Бургас до жалбоподателя; оценка за постигнати резултати през третото тримесечие на 2015 г.; регистрационно-контролна карта с № 32-205294/08.10.2015 г.; два броя коментари на оценявания Г.Т. от 22.10.2015 г.; становище на оценяващия ръководител рег. № 32-221601/28.10.2015 г.; оценка за постигнати резултати през четвъртото тримесечие на 2015 г.; годишна оценка на изпълнението с мотиви на оценяващия ръководител М.Г.; самооценка на изпълнението от служителя; формуляр за възражение срещу годишна оценка на изпълнението на длъжността от Г.Т.; формуляр за корекция на годишна оценка на изпълнението на длъжността от 25.01.2016 г. с удостоверено с подпис запознаване със същата.

Намира, че следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от подписано становище, изготвено от М.Г., до Началник на отдел ЧРАОС на 06.08.2015 г. и касаещо жалба против митнически инспектор Г.Т. вх. № 32-143075/24.07.2015 г.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от пълномощника на жалбоподателя с писмена молба от 13.06.2016 г. заверени копия на заповед № 7979/23.08.2012 г. за назначаване; заповед № 1737/04.04.2014 г. за преназначаване; заповед № 945/09.02.2016 г.; длъжностна характеристика за длъжността „инспектор в Агенция „Митници“; формуляр за съставен индивидуален работен план и проведена междинна среща; оценка за постигнати резултати през първото тримесечие на 2015 г.; оценка за постигнати резултати през второто тримесечие на 2015 г.; писмо № 32-188487/17.09.2015 г.  на Началник Митница Бургас до жалбоподателя; оценка за постигнати резултати през третото тримесечие на 2015 г.; регистрационно-контролна карта с № 32-205294/08.10.2015 г.; два броя коментари на оценявания Г.Т. от 22.10.2015 г.; становище на оценяващия ръководител рег. № 32-221601/28.10.2015 г.; оценка за постигнати резултати през четвъртото тримесечие на 2015 г.; годишна оценка на изпълнението с мотиви на оценяващия ръководител М.Г.; самооценка на изпълнението от служителя; формуляр за възражение срещу годишна оценка на изпълнението на длъжността от Г.Т.; формуляр за корекция на годишна оценка на изпълнението на длъжността от 25.01.2016 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от подписано становище, изготвено от М.Г., до Началник на отдел ЧРАОС на 06.08.2015 г. и касаещо жалба против митнически инспектор Г.Т. вх. № 32-143075/24.07.2015 година.

ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатата в качеството на свидетел М. Б. Г., като снема самоличността й и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

М. Б. Г. – 59 години, българска гражданка, неосъждана, работи в Митница Бургас като началник на Митническо бюро „Нефтохимически комбинат“, без дела и родство със страните.

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

СВИДЕТЕЛКАТА Г. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Господин Т. беше назначен като митнически инспектор в Митническо бюро „Нефтохимически комбинат“ мисля през 2014 година. Още първите ми впечатления от него бяха, че той има затруднение с комуникацията, има поведение, което според моите представи не съответства на общо приетите норми, имам предвид, че изпитва смущение при разговор и контакт с други хора. Длъжността, която заема, изисква активна комуникация с деклараторите от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и превозвачите и разбира се с колегите. За целия период, през който той работи в митническото бюро, нито веднъж не е провел разговор с мен, нито съм била свидетел да разговаря с други хора. Много са били случаите, в които му е задаван въпрос и не е отговарял никак, а в останалите случаи отговорите са били едносрични, поради което той показва видимо смущение, че трябва да общува. Многократно съм била свидетел на изявления от Г.Т., че в компютъра му влизат агенти, според неговите думи. Също така съм била свидетел как излизайки от стола, където се храним, отива да повръща и казва, че са се опитали да го отровят и казва, че е поставено нещо в храната му.

Имаше анонимна жалба против него, в която се твърдеше, че е обиждал шофьори и ги наричал с груби думи. Аз не съм била свидетел на това, но съм била свидетел когато те се опитват да разговарят с него, той не реагира никак.

Аз съм изготвяла текущите оценки за работата му и аз съм дала оценка „неприемливи резултати“. Водя се от изискванията на длъжностната характеристика за длъжността „митнически инспектор в Митническо бюро „Нефтохимически комбинат“. Там са посочени критериите, на които трябва да отговаря митническият служител, за да заема тази длъжност и в повечето случаи аз установих, че неговите качества не съответстват на тези критерии.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Бихте ли описала самото работно място, на което работите, колко човека сте?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: В митническото бюро работят двама митнически инспектори и аз, трима души сме.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Как сте разпределени по работни места?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Разположено е в три помещения – едно помещение за началника на бюрото, едно помещение, в което работят митническите инспектори и едно помещение за архив. Всъщност отворихме ново работно помещение в края на 2015 г., тъй като ни беше възложено да изпълняваме допълнителна функция по вземане на проби, значи четири помещения, като основната работа – митническо оформяне на внос и износ на икономическия оператор „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, се извършва в едно помещение, където сме работили тримата, включително и аз, тъй като двама митнически инспектори са недостатъчни. В най-натоварените дни съм се включвала и аз в обработване на митническите документи. Това се случва ежедневно.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Тоест сте в непрекъснат визуален контакт с жалбоподателя?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Имам пряко наблюдение как си оформя документите и как си изпълнява задълженията.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оплаквали ли са се представители на икономическия оператор с искания, забележки, индикации за проблеми?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Оплаквания от грубо отношение не е имало, но е имало оплакване, че не могат да установят контакт и в такива случа икономическите оператори и превозвачи са идвали при мен да изпълнявам роля на преводач.

ВЪПРОС НА СЪДА: В длъжностната характеристика на жалбоподателя включени ли задължения за даване евентуално на указания на клиентите за начина на оформяне на митническите документи, отстраняване нередности на място?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Да, изисква се митническият инспектор да е в състояние да дава указания относно процедурата по митническото оформяне, както и да отговаря на въпроси, свързани с тази процедура и това той не прави. Оплакванията са били в тази връзка. В нашата работа се случва ежедневно да има погрешно изпълнени документи. В тези случаи не е бил в състояние да обясни къде е грешката и как да бъде отстранена.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Само във вербална комуникация ли е имал проблеми или в извършване на конкретни действия чисто технически?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Когато възникне някакъв проблем по документите и е било необходимо да вземе решение, оставя документите на бюрото и чака друг да свърши работата.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Изпращали ли сте го да извършва физически контрол на стоки?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Изпращан е бил да осъществява физически контрол на стоки и това се е случвало рядко, при внос обикновено, не е констатирал нарушения. Ежедневно е изпращан да пломбира превозни средства, тази дейност я извършва без проблем, но това е една много малка част от обхвата на задълженията и правомощията като митнически инспектор.

Ние работим с един икономически оператор и постоянни декларатори, така че те се отказаха още в началото с опитите да контактуват с него.

Икономическият оператор отказа да контактува с него, затова аз и колежката се занимаваме с оформяне на документите, защото те идват при него с въпроси и знаят, че нямат да получат отговори.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам други въпроси към свидетелката Г..

АДВОКАТ К.: Имало ли е подписани писмени сигнали от клиенти на Митническо бюро „Нефтохимически комбинат“, съдържащи оплаквания от работата с жалбоподателя.

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Други писмени сигнали, освен анонимния, не е имало.

АДВОКАТ К.: Вие в качеството на оценяващ ръководител имали ли сте наблюдения върху работата и в предходната година на Т.?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Да.

АДВОКАТ К.: Доколкото ми е известно тогава сте давали положителни оценки. Според Вас каква е причината за промяната и кога тя настъпи?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: През първата година на работа в митническото бюро съм давала положителни оценки за работата, му тъй като бях помолена от ръководството на Митница Бургас да проявя разбиране, търпение, толерантност. В разговор с тогавашния началник на митницата В.П., в който аз споделих притесненията си от поведението и компетентността на служителя, той ми каза: „Моля те прояви разбиране, хората сме различни, може би трябва да му дадем шанс да се научи!“

АДВОКАТ К.: През 2015 г. първите две тримесечия давате положителна оценка. Каква беше промяната, свързана с Вашата оценка, за третото тримесечие?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Няма конкретен случай, просто прецених, че вече е дошло време да дам обективна оценка на работата, защото на практика оставаме и работим двама души.

АДВОКАТ К.: Известно ли Ви е и проведохте ли заключителна среща?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Да, заключителна среща е проведена.

АДВОКАТ К.: Изготвен ли е формуляр съгласно чл. 13, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация?

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Възразявам срещу този въпрос!

Съдът не допуска въпроса.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетелката Г..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Писала сте, че имам страхове. Бихте ли казали какви страхове имам?

Съдът не допуска отговор на този въпрос.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът освободи свидетелката Г..

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да ни бъде дадена възможност да представя документите, които изиска жалбоподателя, като след като се запозная с преписката, ако има пропуски, ще ги допълним.

Във връзка с показанията, дадени в днешно съдебно заседание от свидетелката Г. и споменатото име на В.П., предвид това, че ни е допусната възможност за довеждане на един свидетел допълнително, моля да ни бъде разрешено при довеждане в следващо съдебно заседание да бъде разпитан г-н П..

АДВОКАТ К.: Възразявам против разпита на въпросния свидетел, защото страната, която го иска, не се позовава на това всъщност какви обстоятелства ще установява с разпита на този свидетел.

СЪДЪТ намира, че следва да предостави възможност на страните да ангажират и други доказателства в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора.

Искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на В.П. следва да бъде оставено без уважение. Оспорената заповед е издадена на база конкретно извършена оценка за работата на служителя през конкретен период, затова фактите, които евентуално биха били съобщени от лицето П., с оглед показанията на свидетеля, разпитан в днешно съдебно заседание, биха били неотносими към настоящия спор.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират и други доказателства в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора.

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на ответника за допускане до разпит в качеството на свидетел на лицето В.П..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.10.2016 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: