ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети май                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 562 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Я.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Агенция „Митници“, редовно призован, се явява юрисконсулт Й. и Началник на отдел „Правен“ – С.Й., редовно упълномощени.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ установи, че с подадената жалба срещу заповед №945/09.02.2016 г. е предявен и иск за присъждане на обезщетение с правно основание чл. 104, ал. 1 от Закон за държавния служител.

Съдът намира, че така предявеният иск следва да бъде отделен в друго производство, тъй като разглеждането на жалбата и иска в едно производство съществено ще затрудни разрешаването на спора в разумен срок. Ответници по жалбата и по иска са различни органи – по жалбата отговаря издателят на заповедта – Директор на Агенция „Митници“, а по иска – юридическото лице Агенция „Митници“. Това е така, защото положителна материалноправна предпоставка за евентуално уважаване на иска по чл.104, ал. 1 от ЗДС е наличието на влязло в сила съдебно решение, с което заповедта за уволнение да бъде призната за незаконна. Същевременно с жалбата се оспорва именно законността на този акт за уволнение, като решението на първоинстанционния съд по жалбата ще подлежи и на последващ касационен контрол.

Поради това  съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

РАЗДЕЛЯ производството по жалба с вх. № 32-51404/24.02.2016 г. по описа на Агенция „Митници“, Централно митническо управление, постъпила в Административен съд Бургас с писмо вх. №2453/11.03.2016г., като за разглеждане по административно дело №562/2016 г. по описа на Административен съд Бургас остава жалба, подадена от Г.Я.Т. против заповед № 945/09.02.2016 г. за прекратяване на служебно правоотношение, издадена от Директора на Агенция „Митници”.

Искът, предявен от Г.Я.Т., с правно основание чл.104, ал. 1 от Закон за държавния служител следва да бъде ОТДЕЛЕН в друго производство, което да се докладва на Председателя на Административен съд Бургас за администриране. За целта следва да бъде изготвено копие от жалбата и административната преписка.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Съдът ПРИСТЪПВА разглеждане на делото, което е с предмет оспорване законосъобразността на заповед № 945/09.02.2016 г.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата срещу атакуваната заповед. С оглед разделянето, поддържаме само доказателственото искане, направено с жалбата под № 5, за допускане до разпит в режим на довеждане един свидетел за установяването на посоченото там обстоятелство. Моля да ми дадете възможност да ангажирам гласни доказателства. Останалите доказателствени искания касаят основателността на исковата претенция, поради което не ги поддържам в това производство.

Други доказателства няма да сочим.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Й.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете представените доказателства с административната преписка.

По отношение на представените доказателства с жалбата, изразяваме следното становище: Моля да не приемате част от доказателствата, представени от жалбоподателя, а именно сигнал с рег. № 32-166400/21.08.2015 г. на Агенция „Митници“ (л. 27), както и писмо до Началника на Митница Бургас с рег. индекс № 32-171328/28.08.2015 г., служебна бележка с рег. № 32-173477/31.08.2015 г. и служебна бележка с рег. № 32-177772/04.09.2015 г. Моля да не приемате тези доказателства. Считаме, че са неотносими към спора. С нищо няма да допринесат за изясняване на фактическата обстановка и не е необходимо тяхното приобщаване към доказателствения материал.

С оглед направеното искане в т. 5 и с оглед принципа на равнопоставеност, както и с цел доказване на обстоятелствата за законосъобразността на издадения акт на Директора на Агенция „Митници“, моля да допуснете до разпит при режим на довеждане двама свидетели, като първият ни свидетел е оценяващият ръководител на жалбоподателя – М.Г. – Началник на Митническо бюро „Нефтохимически комбинат“. Вторият свидетел е Г. Г. – Заместник-началник на Митница Бургас, като контролиращ ръководител на жалбоподателя. Моля да ни дадете възможност с писмена молба да уточним поименно и да поискаме събиране на гласни доказателствени средства с още един свидетел при режим на довеждане, който да бъде служител – колега на жалбоподателя и съответно на оценявания, при изпълнение на преките му задължения.

АДВОКАТ К.: Моля документите, които оспорват, да бъдат приети като доказателства по делото. Ще се ползвам от тях.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Основателно е възражението на ответника, касаещо относимостта на цитираните от него документи, представени с жалбата. Същите са неотносими към спора, тъй като касаят друго лице, различно от жалбоподателя. Наред с това съдът намира, че не следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от жалбоподателя с жалбата, тъй като същите са незаверени копия. В случай, че жалбоподателят прецени, че тези документи не се съдържат в административната преписка, то възможност за представянето им ще има в следващо съдебно заседание. Искането на страните за даване възможност за събиране на гласни доказателства следва да бъде уважено, както и да бъде уважено конкретно формулираното искане на ответника за допускане до разпит в качеството на свидетелите лицата М.Г. – Началник на Митническо бюро „Нефтохимически комбинат“ и Г. Г. – Заместник-началник на Митница Бургас.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

НЕ ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата – заповед № 7978/23.08.2012 г. за назначаване; заповед № 1734/04.09.2014 г. за преназначаване; заповед № 945/09.02.2016 г. за прекратяване на служебно правоотношение; длъжностна характерстика за инспектор в Агенция „Митници“; формуляр за съставен индивидуален работен план и проведена междинна среща; оценка за постигнати резултати през първото тримесечие на 2015 г.; оценка за постигнати резултати през второто тримесечие на 2015 г.; анонимна жалба против Г.Т. вх.№ 32- 139777/201.07.2015 г.; обяснение на Г. Т. до Началник Митническо бюро „НХК“; становище на М.Д. до Началник отдел „Човешки ресурси“ /ЧРАОС/; становище на М. Г. до Началник отдел „Човешки ресурси“; писмо № 32-188487/17.09.2015 г. на Началник Митница Бургас до жалбоподателя; сигнал № 3827/8/17/2015; писмо № 32-171328/28.08.2015 г. до Началник Митница Бургас; служебна бележка от 03.09.2015 г. до Г. Т.; служебна бележка от Г.Т. от 04.09.2015 г.; оценка за постигнати резултати през третото тримесечие на 2015 г.; Регистрационно-контролна карта с № 32- 205294/08.10.2015 г.; два броя коментари на оценявания Г. Т. от 22.10.2015 г.; Становище на оценяващия ръководител № 32- 221601/28.10.2015 г.; оценка за постигнати резултати през четвъртото тримесечие на 2015 г.; годишна оценка на изпълнението с мотиви на оценяващия ръководител М. Г.; самооценка на изпълнението от служителя; формуляр за възражение срещу годишна оценка на изпълнението на длъжността от Г.Т.; формуляр за корекция на годишна оценка на изпълнението на длъжността от 25.01.2015 г., тъй като всичките са под формата на копия, част от тях са без подписи, нито един от представените документи няма заверка за това, че съответства на оригинала, от който е направен, а представените жалбата сигнал с рег. № 32-166400/21.08.2015 г. на Агенция „Митници“, писмо до Началника на Митница Бургас с рег. индекс № 32-171328/28.08.2015 г., служебна бележка с рег. № 32-173477/31.08.2015 г. и служебна бележка с рег. № 32-177772/04.09.2015 г., защото са неотносими към спора.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата М.Г. и Г. Г. при режим на довеждане.

ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност да ангажират и други доказателства в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.06.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: