ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 562 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Я.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Агенция „Митници“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо председател, във връзка с така дадени указания в предходно съдебно заседание, представям и моля да приемете становище изх. № 32-154045/07.08.2015 г. на г-жа М.Г. – началник на Митническо бюро „НХК“, ведно с приложени към становището документи, предвид факта, че това становище е издадено по конкретен повод, а именно във връзка с друго производство, а не с това прекратяване на служебното правоотношение.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ К.: Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника заверени преписи от становище, изготвено от М.Г., както и други документи, касаещи извършена проверка по повод подаден сигнал против жалбоподателя в хода на вътрешно производство по проверка на сигнала.

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдебното дирене следва да бъде приключено и даден ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Т. документи: становище изх. №32-154045/07.08.2015 г. на М.Г. – началник на Митническо бюро „НХК“; становище № 32-153609/07.08.2015 г. на М.П.Д. – главен митнически инспектор в Митническо бюро „НХК“; жалба рег. № 32-143075/24.07.2015 г.; писмо рег.индекс №32-147139/30.07.2015 г. на Директор на Агенция „Митници“; писмо изх. № 32-145633/29.07.2015 г., подписано от жалбоподателя; становище изх. № 32-145747/29.07.2015 г. от М.Г.; жалба вх. № 32-139777/21.07.2015 г.; писмо рег. № 32-144233/27.07.2015 г.; докладна записка рег. № 32-156539/11.08.2015 г. от началник на Митница Бургас; докладна записа вх. № 32-185695/05.07.2015 г. от П.З. – държавен инспектор в Инспекторат на Агенция „Митници“ и писмо рег. №32-188487/17.09.2015 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените като противоречаща на материалноправните разпоредби и на целите на закона и постановена при съществени процесуални нарушения заповедта за прекратяване на служебните правоотношения.

Моля да ми бъде дадена възможност за писмени бележки, където подробно ще се аргументирам въз основа на събраните доказателства.

Обръщам внимание на почитаемия съд при преценка на показанията на разпитаната свидетелка Г. да бъде взето предвид обстоятелството до колко могат да бъдат кредитирани показанията на оценяващия ръководител, срещу който ние атакуваме въпросната заповед.

Моля да ни присъдите разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че не са налице посочените в нея пороци, водещи до отмяна на административния акт. Заповедта е издадена от компетентен орган, а именно Директора на Агенция „Митници“, в нея изрично е посочено правното основание, а именно чл. 107 от Закона за държавния служител. Считам, че ясно и точно са посочени правните основания в нея, като основното е, че правилно и законосъобразно е проведена процедурата по атестиране на лицето, а именно това е основанието за издаване на заповедта за прекратяване на служебните правоотношения. Видно от приложените доказателства в административната преписка и гласните показания на свидетеля по безспорен начин се установяват наведените основания за атестирането на митническия служител, с което моля изцяло да потвърдите заповедта на Директора на Агенция „Митници“ и отхвърлите жалбата като неоснователна.

Така посоченият формуляр – Приложение № 2 не е оспорено от ответната страна, на него ясно и точно е конкретизирано на коя дата лицето е запознато с индивидуалния план, на коя дата е проведена междинната среща и годишната оценка.

Моля да ни бъдат присъдени разноски.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес в писмен вид да изложат аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: