ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  1125     20.05.2015 година, гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесети май две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 562 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ с ЕИК 131148642, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Антим І“ № 14, представлявано от пълномощника М.Т.,***, против мълчалив отказ на началника на РДНСК- Югоизточен район за отмяна на мълчаливия отказ на главния архитект на Община Царево да презавери Разрешение за строеж № 300 от 28.12.2007 г. за строеж на „Апартаментна хотелска сграда В-5 с местонахождение ПИ 44094.22.35 по кадастралната карта на с. Лозенец, общ. Царево.

С разпореждане № 1613/24.03.2015 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания за да представи в 7-дневен срок от съобщението доказателство за заплатена държавна такса за производството в размер на 50 лева по сметката на Административен съд- Бургас. На същия е указано, че при неизпълнение в посочения срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане. Съобщението за тези указания е връчено на жалбоподателя както на посочения в жалбата съдебен адрес, така и на вписания в търговския регистър адрес на управление, съответно на 30.03.2015 г. и 07.05.2015 г., видно от приложените по делото разписки за връчване. Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 06.04.2015 г., присъствен ден, като до настоящия момент те не са отстранени. Ето защо, поради бездействието на жалбоподателя да изпълни дадените указания, на основание чл. 158, ал.3 от АПК нередовната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалбата на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ с ЕИК 131148642, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Антим І“ № 14, представлявано от пълномощника М.Т.,***, против мълчалив отказ на началника на РДНСК- Югоизточен район за отмяна на мълчаливия отказ на главния архитект на Община Царево да презавери Разрешение за строеж № 300 от 28.12.2007 г. за строеж на „Апартаментна хотелска сграда В-5 с местонахождение ПИ 44094.22.35 по кадастралната карта на с. Лозенец, общ. Царево.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 562/2015 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: