ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и девети май                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 561 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.А.А., редовно призован, не се явява. Процесуалният представител И.В. не се явява. В залата се явява младши адвокат П.Х., преупълномощен от адв. И.В..

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София, редовно призован,  не се представлява.

ПРОКУРАТУРАТА на република България се представлява от прокурор Андрей Червеняков - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас.

 

Съдът след като се запозна със служебната карта на процесуалния представител на ищеца КОНСТАТИРА, че адв. Х.е младши адвокат и по Закона за адвокатурата няма право да представлява самостоятелно своя доверител пред Административен съд Бургас.

По настоящото дело Административен съд Бургас е първа инстанция, но на ниво окръжен съд, а в залата освен явилият се младши адвокат не присъства правоспособен адвокат, редом с когото младшият адвокат да осъществява процесуалното си представителство.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДОПУСКА адв. Х.като процесуален представител на ищеца Д.А.А..

СЪДЪТ КЪМ ПРОКУРОРА: Да се даде ли ход на делото?

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото. Не са налице процесуални пречки.

Предвид изявлението на прокурора, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът ПРИСТЪПВА към доклад по делото:

Предявен е иск против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София. Правното основание на иска е чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Цената на иска е 300 лева. Претенцията е за заплатено адвокатско възнаграждение – имуществени вреди, настъпили в резултат на осъществено процесуално представителство във връзка с обжалване на наказателно постановление, което ищецът твърди, че е било отменено от районния съд. Ищецът се позовава на тълкувателно решение по тълкувателно дело №2/2016 г. на Общо събрание на съдиите във ВАС. Представя доказателства, описани в т.1-4 на лист 3 от делото- към исковата молба. Ответникът в писмен отговор заявява, че признава основателността на претенцията във връзка с изплатен адвокатски хонорар в размер на 300 лева по отношение на наказателно постановление на ответната администрация. Оспорва искането за присъждане на разноските в настоящото производство, като твърди, че не е дал по никакъв начин повод за завеждане на иск по ЗОДОВ. Заявява, че към него ищецът не се е обръщал за доброволно плащане на дължимите разноски, сторени по АНХД на БРС. Затова счита, че претендираното адвокатско възнаграждение в настоящото производство не следва да бъде присъждано. От своя страна процесуалният представител на ищеца е изразил становище по отговора, в което оспорва твърденията на ответника за недължимост на разноски в настоящото производство.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че исковата молба е процесуално допустима. Моля да приемете приложените писмени доказателства. Нямам възражения по доклада предвид факта, че искът се признава от 18.01.2018 г. Моля да приключите съдебното дирене.

 

Предвид изявлението на прокурора, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени от ищеца съгласно описа на лист 3 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: С оглед доказателствата по делото, е налице действително осъдителността на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Касае се за пряка и непосредствена вреда, възникнала в следствие изплатено адвокатско възнаграждение по повод отменено наказателно постановление. В  този смисъл моля да уважите исковата молба и да постановите съдебен акт, с който да осъдите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София за въпросната претенция. Считам, че не са налице основанията на чл. 78, ал.2 от ГПК, като в настоящото производство се дължат разноски, предвид обстоятелството, че единственото действие, което е извършено от процесуалния представител, е входиране и написване на исковата молба. Ако прецените, че 300 лева адвокатско възнаграждение са прекомерни, може и да бъде намалена същата сума в размер на 100 лева.

 

Съдът ДАВА 7-дневен срок на ищеца за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: