О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 590

        гр.Бургас, 03.04.2017г.

 

Бургаският административен съд,  ХХ-ти състав, в закрито заседание на трети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 561 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.135 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД“ ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Дякон Игнатий“ ***, представлявано от С.Ш. – изпълнителен директор и А.Г. – член на Съвета на директорите против Писмо за доброволно възстановяване на безвъзмездна финансова помощ с изх.№ 2600-3763/15.02.2017г., във връзка с Решение № РД-73/13.02.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Съдът намира, че делото не е подсъдно на Бургаския административен съд по следните съображения:

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

От разпоредбата на чл.14, ал.1 от Устройствения правилник на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /Приет с ПМС № 95 от 18.05.2010г./ се установява, че  Главна дирекция „Рибарство и контрол" има 4 териториални звена със статут на отдели, както следва: 1. Отдел „Рибарство и контрол - Черно море" със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич; 2. Отдел „Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен; 3. Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София; 4. Отдел „Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

            Предвид обстоятелството, че седалището на жалбоподателя се намира в гр.София и с оглед чл.14, ал.1, т.3 от Устройствения правилник на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, настоящият съдебен състав намира, че жалбата следва да се разгледа от Административен съд – София град.

С оглед изложеното съдебното производство следва да бъде прекратено поради липса на подсъдност, а жалбата, ведно с приложенията към нея и  преписка по издаване на оспорения административен акт да бъдат изпратени компетентния съд.

Мотивиран от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД“ ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Дякон Игнатий“ ***, представлявано от С.Ш. – изпълнителен директор и А.Г. – член на Съвета на директорите против Писмо за доброволно възстановяване на безвъзмездна финансова помощ с изх.№ 2600-3763/15.02.2017г., във връзка с Решение № РД-73/13.02.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 561 по описа на Административен съд Бургас за 2017г.   

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        

СЪДИЯ: