ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 15.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети май                                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 561 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ДИНАМО СЛИВЕН АД, представлявано от законния представител Д.К., редовно уведомен, не се явява, не изпраща процесуален представител по делото.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция ОДОП” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила от процесуалния представител на жалбоподателяадв. Х. молба с представени доказателства за невъзможността да се яви в днешно съдебно заседание, като въпреки това желае ход на делото да бъде даден и в случай, че бъдат събрани всички относими към спора на делото доказателства, събирането на доказателствата да бъде приключено, като делото бъде обявено за решаване.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

         Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА изискано и служебно приложено административно дело № 1890/2011 г. по описа на Административен съд – Бургас, приключило с влязло в сила решение, потвърдено от съдебен състав на Върховен административен съд.

        

            ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че за изясняване на настоящия спор следва да се изиска справка от ТД на НАП гр. Бургас във връзка с отменения АУЗД, постъпила ли е молба от жалбоподателя във връзка с отменителното решение на ВАС № 2805/27.02.2013 г. по този АУЗД за възстановяване на сумата по АПВ и дали същата е възстановена. Считам, че горните обстоятелства са от съществено значение за крайния изход на делото, като в случай на възникнали такива в хода на производството, следва да бъдат взети предвид от съдебния състав.

 

         Съдът като взе предвид становището на процесуалния представител на ответния орган, счита посочената информация за относима към предмета на спора. Същата би била от съществено значение в случай на отмяна от страна на настоящия състав на оспорения АПВ, поради което следва да бъдат събрани доказателства за посоченото по-горе от юрисконсулт Д. обстоятелство.

         Воден от тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ИЗИСКВА служебно от ТД на НАП в 7-дневен срок от уведомяването им справка относно обстоятелството постъпила ли е молба от жалбоподателя във връзка с отменителното решение на ВАС № 2805/27.02.2013 г. по този АУЗД за възстановяване на сумата по АПВ и дали същата е възстановена на дружеството.

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2013 от 13,45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Да се изиска горната информация от ТД на НАП гр. Бургас.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: