ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 03.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На трети април                                             две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 561 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ДИНАМО СЛИВЕН АД, представлявано от Д.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. Х., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в предходното разглеждане на делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция ОДОП” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, в предходното разглеждане на делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпила жалба от „Динамо Сливен” АД със седалище и адрес на управление: гр. ***, с ЕИК 200775263 против АПВ № 1104771/04.05.2011 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП и потвърден с Решение № РД-10-241/22.07.2011 г.

         УКАЗВА на административния орган тежестта за установяване наличие на предпоставките за постановяване на спорния административен акт, както и тежестта на всяка страна да докаже позитивните факти, на които основава тезата си.

         Делото е във фазата на първо съдебно заседание след отмяна на първоинстанционен съдебен акт - Решение № 606/27.04.2012 г. по административно дело № 1874/2011 на Административен съд – Бургас.

         АДВ. Х.: Поддържам жалбата. От името на доверителя ми поддържам искането за спиране на производството. Моля да бъдат изпълнени указанията на ВАС, дадени с отменителното му решение. Заявявам, че преюдициалния спор е все още висящ във ВАС и е под № 9511/2012 г.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорваме жалбата. Действително, в изпълнение указанията дадени от административния съд сме представили писмо след извършена справка, че действително производството по обжалване на АУЗ № 1104771/28.04.2011 г. е висящо пред ВАС и към дата 01.04.13 не е приключило.

 

         Съдът като се съобрази с указанията дадени от ВАС в решение № 2805/27.02.2013 г. по административно дело № 8675/2012 г. на ВАС намира, че материалноправния спор по административно дело № 9511/2012 г. на ВАС е преюдициален за настоящия спор, поради което са налице пречки за разглеждане на делото по същество и постановяване на окончателен съдебен акт до разрешаване на преюдициалния въпрос.

         Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         СПИРА административно дело № 561/2013 г. на Административен съд – Бургас до влизане в сила на окончателен съдебен акт по административно дело № 9511 по описа за 2012 г. на Върховен административен съд, за което обстоятелство да бъде проверявано служебно от администрацията на Административен съд – Бургас.

         Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: