О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 580                    от 14.03.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на четиринадесети март две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 560 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. чл. 166, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на П.И.П. ЕГН ********** с адрес *** против Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 01-6500/5444 от 12.12.2017 год., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. В сезиращата съда жалба е заявено, че оспорения АУПДВ е незаконосъобразен, издаден при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. В подкрепа на така заявеното твърдение са развити подробни доводи и аргументи. Формулирано е искане до съда за отмяна на оспорения АУПДВ.

След като прецени заявените в жалбата твърдения и изпратените с административната преписка писмени доказателства, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Оспорения АУПДВ № 01-6500/5444 от 12.12.2017 год., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция е връчен на жалбоподателя чрез пощенски оператор „Стар пост“ на 19.12.2017 год., видно от приложената по делото (л. 134) обратна разписка. Сезиращата съда жалба е получена в Държавен фонд „Земеделие“ на 12.01.2018 год., видно от положения върху същата входящ № и дата. С цел установяване на датата на подаване на жалбата, с Разпореждане № 1029/28.02.2018 год., съдията-докладчик по делото е изискал от „Български пощи“ ЕАД, РУ „Югоизточен район“ да се представи информация за датата на подаване на пощенска пратка с бар код (ИД) № R PS 8600 00LU6T 9 (видно от пощенския плик, с който жалбата е получена в ДФЗ). С писмо, изх. № 11-01-83-1/ 12.03.2018 год., Директора на РУ „Югоизточен район“ при „Български пощи“ ЕАД е уведомил съда, че пратка с ИД № R PS 8600 00LU6T 9 е приета на 10.01.2018 год. в ПС Ямбол Ц – 8600, за което е издаден документ – касов бон. В уверение на така заявеното, към писмото е приложено заверено копие на касов бон с дата 10.01.2018 год., 14.14 часа, в който е вписан подател – П.И., получател ДФЗ и баркод  R PS 8600 00LU6T 9.  

В разпоредбата на чл. 166, ал. 3 от АПК е указано, че актът за публично държавно вземане се оспорва по реда на АПК. Съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК, административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им. В настоящия случай, от описаната по-горе фактическа обстановка се установява, че АУПДВ № 01-6500/5444 от 12.12.2017 год., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция е съобщен на жалбоподателя П.И.П. на 19.12.2017 год., като 14-дневния срок за неговото оспорване изтича на 02.01.2018 год. – вторник, присъствен ден. Сезиращата съда жалба е подадена на 10.01.2018 год. – след изтичане на законоустановения 14-дневен срок.

            Съгласно чл. 159, т. 5 от АПК, жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването е просрочено. Предвид това, подадената след срока жалба се явява процесуално недопустима за разглеждане, поради което, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.П. ЕГН ********** с адрес *** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/5444 от 12.12.2017 год., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 560/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    СЪДИЯ: