ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.05.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                   2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Г.С.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 560 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ на протеста - Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно призован,   се явява прокурор Андрей Червеняков.

ОТВЕТНИКЪТ по касация  Общински съвет – гр. Несебър, редовно и своевременно призован, се представлява от а.К., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Становище по хода на делото:

        

          а.К.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА.

Административното дело е образуване по протест на прокурор Георги Дуков – прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас против Наредба № 5 за реда за придобиване, управляване и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 397 от протокол №13/20.05.2005г. от ОС Несебър, с който се иска отмяната на наредбата в следните й части:

-Глава І. Общи разпоредби – чл. 6 относно думата “повече“;

-В глава ІІІ, раздел І. Управление на имоти публична общинска собственост – чл.15 ал.1 и в частта на глава ІV, раздел ІІІ. Учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване – чл.51 ал.1 и ал.2.

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите иправните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да се представят списък на разноските най-късно до приключване на съдебното заседание в настоящата съдебна инстанция.

Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила административна преписка с вх. № 3456/06.04.2017 г. от Общински съвет – гр. Несебър против Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Несебър, приета с Решение № 397 от протокол № 13/20.05.2005 г. с приложени копия на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам депозирания протест. Нямам възражения. Моля да приемете предоставените доказателства по административната преписка. Предоставям списък с разноски, уточнени по същество.

 

а.К.: Оспорвам касационната жалба. Моля да приемете представената административна преписка.

Аргументите по отношение на оспорването ще изложа по същество. Нямам възражение по доклада. Преписката е представена така, както е в архивите на Общински съвет - Несебър. Виждам, че по делото не е представено заверено копие на наредбата, която е действаща към настоящия момент.

Моля да ми бъде дадена възможност за представяне на заверено копие на актуалния вариант на наредбата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам.

 

Съдът намира, че изпратената административна преписка следва да бъде приета, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото административната преписка, изпратена с писмо вх.№ 3457/06.04.2017 г. от Общински съвет – гр. Несебър.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическата страна предвид необходимостта по делото да бъде приложен заверен препис от актуално действащата оспорена наредба, съгласно изявлението на ответната страна в днешното съдебно заседание.

 

Предвид изложеното съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 01.06.2017 г.  от 10:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

          

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: