ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.06.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХІХ-ти административен състав

На първи юни                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                    ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 560 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ на протеста - Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомен,  се явява прокурор Тиха Стоянова.

ОТВЕТНИКЪТ по касация  Общински съвет – гр. Несебър, редовно и своевременно уведомен, се представлява от адвокат К., с представено по делото пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

         

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура гр.Бургас ведно с мотивите, изложени в същия. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Представям актуалния вариант на Наредбата. По отношение доказателствата за спазване на процедурата по чл.26 от ЗНА, такива не са съхранени, но са налице косвени доказателства от представената докладна записка № 351/13.05.2005г., от тогавашния председател на Общинския съвет. Kогато се внася проекта за разглеждане на второ четене са събрани всички постъпили в деловодството становища, в това число и писмо от Областния управител. Други доказателства няма да соча.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приемат представените доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че представеното копие от актуалния текст на Наредбата следва да бъде приложено по делото за послужване, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА по делото представеното в днешно съдебно заседание копие от актуалния текст на Наредбата, чиито разпоредби са оспорвани. 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас ведно с мотивите, изложени в него. Няма да излагам допълнителни мотиви. Прилагам списък на направените по делото разноски в размер на 20,00 лв.

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми административни съдии, моля да отхвърлите протеста като неоснователен поради следните аргументи: по отношение доводите за незаконосъобразност на чл.15, ал.1 от Наредбата считам, че  Общинският съвет има право да определя по-кратък срок от 10 години за отдаване на имоти публична-общинска собственост, тъй като това произлиза от правилното тълкуване на израза на закона „в срок до 10 години“. Считам , че това означава, че срокът не може да бъде по-дълъг от 10 години. Считам за неоснователни аргументите, че текстът на чл.15 от Наредбата за свободното отдаване на имоти публична-общинска собственост  противоречи на чл.14, ал.7 от ЗОС. Оспореният текст е приет 2005г., като към онзи момент в разпоредбата на чл.14, ал.7 ЗОС не е била предвидена възможността за отдаване на имоти в тяхната цялост. Имало е текст само за части от имоти. В този смисъл би могло да се приеме, че текстът е непълен, но това не означава, че е незаконосъобразен и Общинският съвет няма право на възможността да предоставя имоти публична-общинска собственост по реда на Наредбата и на закона. По отношение на аргументите за незаконосъобразност на чл.51, ал.2 считам , че същите са неоснователни, тъй като текстът буквално е пренесен от чл.38, ал.2 от  ЗОС, няма да го цитирам. В този смисъл считам , че след като в закона този текст е така изписан няма пречка да бъде пренесен по този начин и в Наредбата. Моля при постановяване на решението Ви да не взимате предвид направените изводи в протеста, още повече, че в чл.52 от Наредбата Общинският съвет е постановил, че правото на надстрояване и пристрояване в хипотезите на чл.51, ал.1 и ал.2 се учредява по пазарна оценка, определени по реда на чл.22, ал.3  от ЗОС, но не по-ниска от данъчната и тази оценка следва да бъде приета от Общинският съвет, което означава, че цялата процедура става с решение на Общинския съвет.

Предвид гореизложеното моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста като неоснователен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Липсата на доказателства според изискванията на чл.26, ал.2 ЗАНН са предпоставка за отмяна на цялата Наредба и на второ място целта на Наредбата е да урежда неуредени обществени отношения на територията на общината, съобразно по-висше стоящия нормативен акт, а не пряко да пренася уредени от законодателя обществени отношения. В този смисъл е решение №10421/25.11.2005г. по административно дело № 5378/2005г. на Върховния административен съд, Трето отделение. Мотивите на Окръжна прокуратура гр.Бургас са основателни и въз основа на решението от 30.06.2011г., постановено по административно дело 234/2011г. на Административен съд гр. Пазарджик, което решение е потвърдено от ВАС. В този смисъл считам, че има и други решения от практиката на ВАС, които в момента не мога да цитирам.

 Адв. К.: Не съм запозната с тази практика, но ако е в контекста на протеста считам, че би било неоснователно, тъй като безспорно има и друга практика, която не мога да цитирам в момента. Според нас това не е съществено нарушение стига пренасянето да е буквално и да не противоречи на текста на закона.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

          

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: