ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети май                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 560 по описа за 2015 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.П.И., редовно призована, се явява лично и с адвокат Х., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сигма 96”ООД, редовно призована, се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.К.А., редовно призован, не се явява. За него адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.П.И., редовно призована, не се явява. За нея адвокат А., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.П.О., редовно призован, не се явява. За него адвокат И., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.О.Н., редовно призована, не се явява. За нея адвокат И., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Т.Г., редовно призована, не се явява. За нея адвокат М., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ПРО”ЕАД, редовно призована, се представлява от адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

Съдът докладва, че ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Р.И. е починала на 22.04.2015г., като от община Бургас, с писмо вх.№4327/11.05.2015г. е представено удостоверение за наследници на лицето, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА като заинтересована страна в производството Т. Р.И. починала на 22.04.2015 година.

 

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в производството наследниците на Т. Р.И., а именно: Е.Р. Д. от с.Караново, общ.Айтос, И.Р.И. от гр.Бургас, Пети километър, бл.5, ет.1, Р.Т.Т., гр.Бургас, Пети километър, бл.5, ет.1, Т.Т.Т., гр.Бургас, Пети километър, бл.5, ет. 1.

 

АДВОКАТ М.: Представям пълномощно от името на новоконституираните заинтересувани страни. Нямам възражение да се даде ход на делото. Моля да имате в предвид, че наследниците на Т.Р.И. са уведомени за настоящото производство, запознати са с него и желаят делото да се разгледа днес.

 

АДВОКАТ И.: По настоящото производство правя искане да бъде конституирана като заинтересована страна лицето С.П.Б.. Тя е сестра на доверителя ми Н.О. и те черпят правата си от един нотариален акт, който е приложен по делото. Също така, тя е участвала в административното производство и на това основание правя искането. Представям пълномощно от С.П.Б..

 

СЪДЪТ  след като съобрази, че С.П.Б. е собственик на част от дворно място  представляващо имот №711 в кв. 12 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, съгласно нотариален акт №185, том ХІ, дело №3838 от 1991година /стр. 87 от делото/, счита че същата се явява заинтересована страна в производство и следва да бъде конституирана като такава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в производството С.П.Б. от, която се представлява от адвокат И., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ И.: Заявявам от името на моята доверителка С.П.Б., че нямаме възражение да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание. Тя е запозната с делото и желае да се гледа в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Х.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам възражение по хода на делото.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед изявленията на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Радостинка П.И. против заповед№84/15.01.2015година на директора на Дирекция „Строителство” при община Бургас, с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за УПИ І и УПИ ІІ, в кв.12 по плана на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, ПИ с пл.№ 679, 680, 711, 712, 821, 822, 835, 836, 837 по кадастралния план на в.з. Минерални бани, с което се обособяват тринадесет нови самостоятелни  УПИ – УПИ І-680 отреден за балнео-санаториум; УПИ ІІ-680 за трафопост, УПИ ІІІ-680, УПИ ІV-821, УПИ V822, УПИ VІІІ-679 за хотел; УПИ VІ-836, УПИ ІХ-711, УПИ Х-835, 837, УПИ  ХІ-835, УПИ ХІІ-712, УПИ ХІІІ-712, УПИ ХІV-680 отредени за вилна сграда.

 

ПОСТЪПИЛО е становище от адвокат М.  вх.№ 3617/17.04.2015г., с което се оспорва допустимостта и основателността на жалбата.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№4347/11.05.2015г. от заинтересованата страна М.П.И. и Стефан Христов И., в което заявяват, че делото не касае и не засяга интересите им.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№4348/11.05.2015г. от М.П.И. и Стефан Христов И., с което се оспорва жалбата като недопустима и недоказана.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№4352/11.05.2015г. от адвокат Нели Х., процесуален представител на жалбоподателката, в което са поставени въпроси към исканата съдебно-техническа експертиза и са приложени доказателства.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания, освен вече посочени в жалбата, включително и допускането на съдебно-техническа експертиза, като конкретни въпроси към вещото лице съм поставила с депозираната вчера молба до съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че жалбата е  неоснователна и необоснована и моля да я отхвърлите като такава.

Представям заповед № 188/21.01.2013г. и заповед № 2997/04.11.2014г. на кмета на община Бургас за делигиране на правомощия. Представям и 4 броя цветни копия на приложените към административната преписка схеми и скици. Представям трасиране на имот УПИ VІІа-678 по искане на жалбоподателката, с приложени към него координати и протокол за трасиране. Представям тези доказателства с оглед на наведените доводи в жалбата.

Във връзка с формулираните въпроси в жалбата, относно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, считам същите за неотносими към предмета на спора освен  въпрос 4, но не се противопоставям като цяло по искането за експертиза.

Моля да ми се даде възможност в указан срок от Вас срок, да се запозная с така представените доказателства и формулирани допълнителни въпроси към исканата експертиза депозирани вчера по делото от процесуалния представител на жалбоподателката, за да мога да изразя становище.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорваме жалбата, като всички заинтересовани страни на първо място считаме същата за недопустима. Считаме, че жалбоподателката няма качеството на заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ и в тази връзка, няма право на жалба. Това е така, защото собственият и имот не е предмет на процесната разработка, той не е нито съседен имот на допуснато сключено застрояване, нито е съседен, включително през улица, когато се допускат намалени отстояния и не се променя предназначението на имота. Също така не са налице и основанията по чл.131, т. 5 от ЗУТ. В тази връзка предлагам на първо място да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, предвид необходимостта от специални знания, която да отговори на въпроси които съм поставил в писмена молба и които касаят предпоставките на чл.131 от ЗУТ и след като се убедим, че жалбоподателката има качеството на заинтересована страна, тогава съответно да се даде възможност за събиране на доказателства по отношение основателността на жалбата.

Доколкото се запознах с въпросите поставени от жалбоподателката в депозираната по делото молба от 11.05.2015г. към евентуално бъдеща съдебно-техническа експертиза, считам че същите касаят единствено основателността т.е. законосъобразността на процесната заповедта, но в крайна сметка ако няма качество на заинтересовано лице, то съдът не би следвало да се занимава с тази жалба.

Представям молба с въпроси към съдебно-техническа експертиза.

По отношение на представените от общината в днешното съдебно заседание доказателства, не се противопоставям да бъдат приети.

По отношение на представените от жалбоподателката доказателства с молба от 11.01.2015г., тъй като са многобройни моля да ми се даде възможност да се запозная с тях, след което изразя  становище.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо съдия, от името на моите доверители заявявам, че жалбата е недопустима, като за разлика от колегата адвокат Д., считам че не са необходими специални знания за установяване на това обстоятелство. Много ясно, от обяснителната записка и кореспонденцията водена между жалбоподателката и община Бургас и експертния съвет е, че нейният имот не е засегнат от ПУП, че е самостоятелно урегулиран имот, няма намелени отстояния, нито пък са налице някои от предпоставките по чл.131 от ЗУТ. Ако съдът прецени, че е необходимо да се назначи съдебно-техническа експертиза, то моля първо да се установи допустимостта на производството и едва тогава, ако се установи, че е допустимо, да се допусне обследване на площи, идеални части и останалите многообразни въпроси формулирани от жалбоподателката, къде относими, къде неотносими към спора. С оглед бързина на процеса да се изследва първо допустимостта на жалбата.

 

АДВОКАТ А.: Оспорвам допустимостта на жалбата от името на моята доверителка, както и изразеното становище от нея, че не е заинтересована страна, като предоставям на съда да прецени този факт, тъй като се касае за един и същ въпрос, както при жалбоподателката дали е заинтересовано лице.

По исканата съдебно-техническа експертиза с жалбата, считам допустим и относим е единствено въпроса по т. 4.

По отношение на формулираните въпроси с молба от 11.05.2015г., считам че съдът  следва да се произнесе след като реши въпроса с кръга на лицата, които трябва да участват в съдебния процес.

Моля да дадете възможност на доверителката ми да се запознае със становището от 11.05.2015г. и доказателствата приложени към него.

 

АДВОКАТ М.: От името на доверителите ми, оспорвам подадената жалба и поддържаме депозираното от нас становище. Считаме, че съдът следва първо да изясни наличието на абсолютната процесуална предпоставка качеството на заинтересована страна на жалбоподателката по смисъла на чл.131 от ЗУТ. Предвид на това считаме, че съдът следва да допусне и назначи съдебно-техническа експертиза, с въпроси които първо да изяснят наличието на това обстоятелство и ако жалбата е допустима, едва след това да се пристъпи към събиране на доказателства по същество,

По отношение на депозираните от жалбоподателката със становище от 11.05.2015г. доказателства и формулираните в него въпроси към съдебно-техническа експертиза, моля да ни се даде възможност да се запознаем със същите за да изразим становище.

 

АДВОКАТ Х.: Твърдя, че всички въпроси, с изключение на два, три от тях и то последните, депозирани пред съда вчера, касаят именно допустимостта на жалбата на доверителката ми.  Твърдя, че имотът и е съсобствен в бивиш парцел ІІ, настоящо УПИ ІІ. Твърдя, че по отношение на нея и на М.И. не е провеждана улична регулация. Твърдя, че имотът не е бил предмет на предходен ПУП. В кореспонденцията, която е водена между жалбоподателката и община Бургас изрично е потвърдено, че УПИ ІІ и УПИ І са в идеална собственост и доверителката ми е един от съсобствениците и в това и́ качество тя е уведомена като заинтересована страна, а не въз основа на сключено застрояване. Доверителката ми подава жалба, защото нейното съгласие не е поискано като съсобственик. През 2010година за първи път се подава молба за инвестиционни намерения в община Бургас за този общ парцел и тя отказва, тъй като за този имот преди да бъде взето съгласието на всички съсобственици не може да има разработка. Следва втори опит. Има една скица от 1990 година където точно върху имота на жалбоподателката пише, че се намира в парцел ІІ и имотът е отреден за профилакториум. След това  има заповед от 1992година като за парцел ІІ се отменя отреждането за профилакториум и тази заповед е отменена от Върховния административен съд. Ние твърдим, че на мястото на тази заповед  че няма друг устройствен акт, който да я отмени. Поставените от нас въпроси са все по допустимостта на жалбата.  Ослънчаването на имота има значение, но само ако доверителката ми беше включена в тази разработка, но съм сложила и такива въпроси в съответствие със ЗУТ. Относим към казуса е въпросът дали Р.И. съсобственик в този имот и ние твърдим, че с предходни и последващия промени за този имот не са се случвали от 1991 година и доверителката ми е с пълни права, както и М.И., която твърди че не е засяга разработката, може би защото е построила голяма къща и не следва бъде включено ново застрояване. Има такъв въпрос в предходен устройствен акт е предвидено застрояване за височина от 7,5 м., което с този проект е отпаднало. Ели жалбоподателката  заинтересована страна именно като съсобственик, това е казусът.

 

 АДВОКАТ И.: На стр.2 от жалбата, т.1 изрично е записано „..по силата на договор на доброволна делба станах собственик  на недвижими имот в УПИ VІІа- 678 в кв.12”. Още в това първо изречение изрично е указано от жалбоподателката, че е собственик на самостоятелно УПИ, след което на гърба на жалбата са описани доказателства и приложен този договор за доброволна делба от 1994година и сключен на базата на частично изменение на застроителния и регулационен план одобрен със самостоятелна заповед, която адвокат Х. вчера е представила към заявлението приложено по делото. Не става въпрос за никаква съсобственост с останалите имоти предмет на обжалваната разработка, М.И. сестра на жалбоподателката именно с този договор за делба прекратяват съсобствеността си и са отделени техните имоти и отредени две самостоятелни УПИ-та, които нямат нищо общо с процесните предмет на проекта.

 

АДВОКАТ Д.: Има нотариален акт  №188, том ІХ, дело 5548 от 1994година за собствеността на жалбоподателката, в който изрично е посочено, че е собственик на УПИ VІІа-678 /л.11 от делото/. Ние сме в административно производство и страните доказват качеството си с документи за собственост. Има и нотариален акт за промяна от 2013година отново за УПИ VІІа и да се твърди че, няма УПИ и няма извършена делба, считам за несъстоятелно.

 

АДВОКАТ Х.: Не говоря за делба между двете страни, задавам на вещото лице въпрос има ли улична регулация, защото има само дворнищна. На всички тези въпроси, които се дискутират на парче, ще се даде отговор с експертизата. Делба между две сестри и майката след смъртта на баща им, не може да бъде делба между този целия УПИ ІІ. Твърдя, че няма регулация, тези пл. номера, които съществуват и до този момент в УПИ ІІ не са регулирани като отделни самостоятелни имоти. Въпросът може да се реши единствено с изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която следва да  проследи всички актове в общината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Относно изявленията на процесуалния представител на жалбоподателя, считам същите за неоснователни и част от тях неотносими, като се присъединявам към становището изразено от процесуалните представители на заинтересованите страни. Считам, че действително има частично изменение за съсобствен на жалбоподателката имот, който с доброволна делба със сестра си е бил отреден на две УПИ-та. Във връзка с това мое заявление, подкрепям искането на заинтересованите страни да се допусне  съдебно-техническа експертиза, която да удостовери допустимостта на производството.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът по доказателствата,

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка, и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

ДАВА възможност на ответника и заинтересованите страни в 7- срок от днешното съдебно заседание да изразят становище по формулираните въпроси към исканата съдебно-техническа експертиза  от процесуалния представител на жалбоподателя, както и по отношение на  представените от него писмени доказателства с молба вх.№ 4352/11.05.2015година.

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза  по въпросите формулирани от адвокат Д., съдът ще се произнесе в закрито заседание, след изтичане на срока за изразяване на становище по исканиятана жалбоподателя.

На основание чл.171, ал.4 от АПК и във връзка с направеното оспорване на допустимостта на жалбата, УКАЗВА на жалбоподателката, че следва да ангажира доказателства във връзка с допустимостта на производството, като следва да се има в предвид че обстоятелството, че е участвала в административното производство и е била уведомена за издаването на заповедта, не води до автоматичния извод, че е заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ и има право на жалба.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.06.2015година от 10.30 за която дата страните редовно уведомени за днешното съдебно заседание, да се считат уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: