О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    294

 

Град  Бургас, 7.02.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на седми февруари през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                                                                 СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 55 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на „Транстурист“ ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя П.П., с посочен съдебен адрес:***, чрез адвокат Д.С. ***, против заповед № 2079/20.11.2017г. на кмета на община Несебър, с която на дружеството - жалбоподател е разпоредено да премахне незаконен строеж, представляващ: „Двуетажна постройка с търговско наименование „Вълхала““, с приблизителни размери 20.00/8.00 м. и височина 5.00 м., изграден в южната част поземлен имот с идентификатор ****по КККР на гр.Несебър.

С разпореждане № 132 от 8.01.2018г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискването на чл.151, т.3 от АПК и е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираната нередовност в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Съобщението за указанията на съда е връчено редовно на 15.01.2018г. на посочения в жалбата адрес за получаване на съобщения и призовки, но същите не са изпълнени в дадения седмодневен срок, който е изтекъл на 22.01.2018г. /присъствен ден/. При тези обстоятелства съдът приема, че жалбоподателят не е изпълнил дадените указания да отстрани констатираната нередовност на жалбата в законоустановения срок от получаване на съобщението.

Налице е предвидения от закона фактически състав на чл.158, ал.3 от АПК, с оглед на което жалбата следва да се остави без разглеждане и образуваното по нея съдебно производство да се прекрати.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Транстурист“ ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя П.П., с посочен съдебен адрес:***, чрез адвокат Д.С. ***, против заповед № 2079/20.11.2017г. на кмета на община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55/2018г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: