Р Е Ш Е Н И Е    375

 

Град Бургас, 7.03.2017г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на девети февруари през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав :

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

    2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.Д., с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 55 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП-гр.Бургас против решение № 1808 от 2.12.2016г. на Районен съд-гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4784 по описа на БРС за 2016г., с което е отменено наказателно постановление № 1762 от 2.08.2016г., издадено от зам.директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с което на „Мегатекс 88“ ООД-гр.Бургас, ЕИК ****, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр. с чл.118, ал.1 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС), е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС.

Касаторът оспорва решението на районния съд като неправилно – постановено в нарушение на материалния закон, поради което моли за отмяната му и по същество за потвърждаване на наказателното постановление като законосъобразно. Счита, че в случая е доказано извършването на нарушението, административнонаказващият орган е дал точната му правна квалификация и правилно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. Редовно уведомен, касаторът не се представлява в съдебно заседание.

 Ответникът по касация, редовно уведомен, не се представлява в съдебно заседание. Представя становище за неоснователност на касационната жалба и за правилност на оспореното съдебно решение.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за основателна и пледира за отмяна на решението на районния съд като неправилно и незаконосъобразно, и за потвърждаване на наказателното постановление.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

С оспореното решение районният съд е отменил обжалваното пред него наказателно постановление, след като е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на атакуваното наказателно постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, водещо до порочност на административнонаказателното производство. По същество е приел за недоказано извършването от жалбоподателя на описаното в акта и наказателното постановление нарушение. След анализ на приложимите правни норми е обосновал извод, че за да възникне задължение за издаване на фискална касова бележка е необходимо да са осъществени кумулативно следните предпоставки: 1/ да е налице извършена продажба на стоки или доставка на услуги; 2/ да е извършено плащане и 3/ в тази връзка да не е издадена фискална касова бележка от ФУ. Приел е, че в случая липсват доказателства относно наличието и на трите така посочени предпоставки.

Решението е правилно.

Наказателното постановление, предмет на обжалване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № F227088/26.07.2016г., съставен от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.София на „Мегатекс 88“ ООД за това, че при извършена проверка на 23.07.2016г. в стопанисвания от дружеството търговски обект (бар) е установено, че за извършена покупка на 10.07.2016г. в 11:12 часа на стойност 2.90 лева, заплатена от органи по приходите в ТД на НАП-гр.София, не е издаден фискален бон от работещите в обекта фискални устройства, а информационна бележка. От фискалните устройства са извадени разпечатки на КЛЕН за 10.07.2016г., от които е видно, че описаната сума не е регистрирана през фискално устройство. АУАН е съставен въз основа на протокол за извършена проверка сер. АА № 0257160 от 23.07.2016г., обективиращ резултатите от проверката в обекта. Нарушението е констатирано с протокол за извършена проверка № 0090020/22.07.12г., обективиращ резултатите от проверката в обекта.

  Дадената правна квалификация на нарушението е по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, съгласно който независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, съгласно който всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.

С наказателното постановление на „Мегатекс 88“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, според който на юридическо лице което не издаде документ по чл.118, ал.1 от ЗДДС се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева.

След анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, правилно районният съд е приел, че административнонаказващият орган не е доказал по несъмнен начин извършването на описаното нарушение, за което е ангажирана отговорността на дружеството.

Съгласно разпоредбите на чл.110, ал.1, 3 и 4 от ДОПК, органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки. Проверката е съвкупност от действия на органите по приходите относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство. С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. Проверката се извършва от органите по приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане. За резултата от проверката се съставя протокол, когато в закон не е предвиден актът, с който проверката трябва да завърши. Съобразно чл.50, ал.1 от ДОПК, протоколът, съставен по установения ред и форма от орган по приходите или служител при изпълнение на правомощията му, е доказателство за извършените от и пред него действия и изявления и установените факти и обстоятелства.

В случая, като доказателство за резултатите от извършената от органа по приходите проверка в обекта, на основание чл.110, ал.4, във връзка с чл.50, ал.1 от ДОПК, е съставен протокол за извършена проверка сер. АА № 0257160 от 23.07.2016г., който е неразделна част от съставения АУАН № F227088/26.07.2016г. С този протокол обаче е констатирано нарушение – неиздаване на фискален бон от ФУ за платена в брой покупка, извършена на 10.07.2016г. Съобразно чл.50, ал.1 от ДОПК, протоколът е доказателство само за извършените от органа по приходите и пред него действия, изявления и установените факти и обстоятелства при проверката на 23.07.2016г.         За установеното нарушение на 10.07.2016г. – която дата административнонаказващият орган сочи като дата на извършване на нарушението, не са ангажирани други доказателства, установяващи правнорелевантните факти и обстоятелства, а именно извършването на продажба на 10.07.2016г. в 11:12 часа на стойност 2.90 лева, заплатена от органи по приходите в ТД на НАП-гр.София, за която не е издаден фискален бон от работещите в обекта фискални устройства. Цитираните в наказателното постановление разпечатки на КЛЕН за 10.07.2016г. не са приложени в административнонаказателната преписка и не са приети като доказателства по делото. Досежно представените два броя дневни финансови отчети правилно съдът е приел, че не удостоверяват неиздаден фискален бон от ФУ за извършена на 10.07.2016г. покупка, платена в брой. От тях е видно общо сума на дневен оборот, сума ДДС и номер на последен документ за дата 23.07.2016г. от двете фискални устройства в обекта, която е различна от посочената в наказателното постановление дата на извършване на нарушението. В този смисъл, представената пред районния съд в последно съдебно заседание информационна бележка от 10.07.2016г. за продажба на бяло фрапе на стойност 2.90 лв. не може да се обвърже с фактическите твърдения на наказващия орган за неиздаване на фискален бон от ФУ именно за тази извършена от дружеството продажба на 10.07.2016г. и плащането й в брой.

По изложените мотиви оспореното решение на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1808 от 2.12.2016г. на Районен съд-гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4784 по описа за 2016г. на Районен съд-гр.Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

                                    

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

 

 

                                      2./