ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 09.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 55 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Г. редовно уведомен, се явява лично и с адв.Д.К., редовно упълномощена. 

ЗА ОТВЕТНИКАКМЕТ  на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно  уведомен,  се явява ю.к.Д.Н., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице З.Ч.А.

          адв.Д.К. –Да се даде ход на делото.

ю.к.Д.Н.- Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- техническа  експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№ 4440/26.04.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК.

 

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

З.Ч.А.74 г., българка, български гражданин, неосъждана, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

Вещо лице А.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение, скиците, снимките.

Въпрос на адв.К. – Къде, ако би могло да посочи вещото лице трябва да преминава границата между имот 53822.501.404 и 53822.501405  респ. бивши парцели  VІІ-430 и VІ-432 от кв.52?

Вещо лице А. - На комбинираната скица мястото на регулационната  линия между   УПИ VІІ-430     и УПИ VІ-432  е посочена със син цвят.

Въпрос на адв.К. -Приложена ли е на място регулацията?

Вещо лице А. – Не, не е приложена.

Въпрос на адв.К.- Къде преминава  мрежата, оградата   на двата имота?

Вещо лице А. -  На старата граница, преди влизане  в сила на решение на ОС,  заключение  №6 от 1991 година   и заповед №148 от 1991 година, където  границата, която трябва да бъде между двата парцела е посочена със син цвят.

Въпрос на адв.К. - При извършен оглед на място  констатирах те ли наличието на масивна ограда на границата на имот 404  и 405  с дължина  18.00 метра,  ширина 0.25 метра  и височина  2.40 метра  на границата на двата имота?

Вещо лице А. - При огледа на място констатирах,  че има масивна ограда, която не е  на регулационната  линия, по действащия  регулационен  план  с дължина  6.70 метра,  ширина 0.25 метра  и височина  2.05метра.

 Въпрос на адв.К. - С какъв цвят е оцветена на комбинираната   скица  и дали съвпада с пристройката?

 Вещо лице А. - На скицата със зелен цвят,   съгласно проекта, разрешението за строеж и протокола за зададена строителна линия, тази масивна ограда съвпада със зида на бъдеща пристройка.

ю.к.Н.- Възразавям, това се доказва с документи.

Вещо лице А. - Освен архитектурен проект, разрешение на строеж и протокол за строителна линия няма други документи.

Въпрос на адв.К. -  На място установихте  ли какъв строителен материал е използван и  може ли  да се определи периода  на построяване?

Вещо лице А. -  Разбих част от мазилката, тази ограда е изпълнена  с  решетъчни тухли, съвременни са. Тези тухли се използват  от 1970 година.  Тези тухли  решетъчни, с правоъгълни и кръгли кухини се използват от 1970 година, а мазилката е по-скоро направена, защото изглежда добре.На тази ограда   е изпълнена и така наречената шапка, която предпазва от дъждовни води.Това се вижда на  снимката.

Въпрос на ю.к.Н. - На място, като сте направили оглед  сте констатирали  масивна ограда,  имаше ли отвори по нея?

Вещо лице А. -Няма никакви отвори, снимката е направена на 18.04.2016г., без отвори, плътна.

Въпрос на ю.к.Н. -  В констативната част сте записала, че уличната регулационна линия достига до входната врата,  тази дворищна входна врата какво представлява, има ли друг вход?

Вещо лице А. - Има два входа, дворищна врата и гаражна,оградата продължава.

Въпрос на ю.к.Н. -  Казахте, че сте разровили, къде беше  извършено?

Вещо лице А. - На височина по средата на снимка №1 на първа страница и снимка №2 на втората страница.

Въпрос на ю.к.Н. - Представени ли Ви бяха документи?

Вещо лице А. – Не, по отношение на постройката не се представиха други документи, съставени по време на строителството.

адв.К.- Нямам повече въпроси към вещото лице.

ю.к.Н. - Нямам повече въпроси към вещото лице.

Съдът след като  изслуша вещото лице и предвид изразеното  от процесуалните  представители  на страните становища, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  заключението,  изготвено от вещото лице инж.З.Ч.А.   по  назначената  СТЕ. Да се ИЗПЛАТИ  на вещото лице възнаграждение   в размер на 200 лева, съобразно  депозита, внесен по делото  от процесуалния  представител на жалбоподателя.

адв.К.- Моля да бъде разпитан допуснатия свидетел, който водим.

Съдът въведе в съдебната зала, водения от процесуалния  представител на жалбоподателката свидетел, допуснат до разпит 

Съдът сне самоличността на свидетеля, както следва:

А.М.С.- 49 години, българин, български  гражданин, с основно образование,племенник на жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Въпрос на адв.К. - Леля Ви беше ли изградила пристройка  в двора?

Свидетелят С.- От 1988 година започна да изгражда пристройката.

ю.к.Н. – Възразявам срещу въпроса, това се доказва с документи.

Въпрос на адв.К. – Изгради  ли я тази пристройка?

Свидетелят С. - Изградиха я, аз помагах, но започнаха дела с  А.Ч.. На леля ми й свършиха парите, вдигнахме я до плоча, сложихме временен покрив, но това беше построено с пръст, а не с вар.Стените  бяха изградени с пръст, нямаше тогава средства.Почти  всички къщи в с.Оризаре  са построени  с тази специална пръст от с.Порой.С течение  на годините  тази пръст започна да се мие, после  децата започваха да си играят вътре, започна да се руши. Ние се принудихме да  заздравим  стените, да не влизат  животни.Пристройката се намира  на границата с А.Ч. и улицата.

Въпрос на адв.К. - Беше ли извършен ремонт?

Свидетелят С. –Ремонта  го извърши през 2014 година, като леля ми събра някой лев да я заздравим, съборихме стените до 2.00 метра, измазахме и отгоре им направихме бетонни  шапка и направихме дървен покрив на половината на тази пристройка?

Въпрос на адв.К. - Това покрив ли е  или навес?

Свидетелят С. – Това е навес, аз така го разбирам, като навес.Ремонтът  беше завършен  през 2014 година, през лятото.

Въпрос на ю.к.Н. - Тази така наречена пристройка,  какво представляваше  към единия и към други имот?

Свидетелят С. - Това представляваше кухня, хол и спалня.

Въпрос на ю.к.Н. – Казвате, че сте съборила и не сте провели  други СМР.

Свидетелят С.- Ние я съборихме,  за да я укрепим, имаше прозорец към улицата, но сега в момента го няма. Няма да я възстановяваме,   защото нямаме пари.

Въпрос на ю.к.Н. - Знаете ли леля Ви да е имала дела и спорни въпроси?

Свидетелят С. –Има, тези  дела са започнали  от 1988 година, до днес.

Съдът   освободи  свидетеля С. от съдебната зала.

адв.К. - Нямам  други  доказателствени  искания.

ю.к.Н. - Представям заповед, в оригинал, тъй като   в представената  по делото липсваше част от нея  и искам да уточня, че в предното с.з. където  е записано в протокола  „масивна постройка”,  в моето изказване, в  последното изречение всъщност уточнявам, че става дума не за „постройка”,  а за „ограда”.

Съдът, по доказателствата 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА по делото представената  в цялост  в днешното съдебно заседание заповед  №1894/30.11.2015 година, заверена надлежно, която е приета като доказателство по делото.

адв.К. -Нямаме други доказателствени  искания, да се приключи събирането на доказателства.

ю.к.Н. -Нямам други доказателствени  искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

адв.К.- Моля да отмените  заповед №1894/30.11.2015 година на Кмета на Община  Несебър,  тъй като считам, че същата  е незаконосъобразна, в същата се съдържат неверни фактически констатации, доказани в хода на производството,  от което са последвали  неверни правни изводи. Моля за срок за представяне  на писмени бележки.Моля да ми се присъдят разноските,  за което представям списък.

ю.к.Н. -Моля да постановите  решение, с което да отхвърлите жалбата и да потвърдите заповед  №1894/30.11.2015 г., като правилна и законосъобразна. Съображенията  ми за това са следните: При  издаването на оспорената заповед е спазена  установената  от закона форма,  акта е мотивиран,  в него са посочени фактическите  и правни основания за издаването му. Същият съдържа изискуемите по чл.59, ал.2       от АПК реквизити. В оспореният акт е описана   приетата за установена  от административния орган фактическа обстановка, посочените са и доказателствата, въз основа на които са установени  фактите.  Цитирани са  и правните норми, послужили за  постановяване на административния акт. На следващо  място заповедта е издадена  от административен  орган, притежаващ   материална и  териториална компетентност. Считам, че в административното  производство,  приключило с издаване  на оспорената  заповед не са допуснати съществени нарушения на административно- производствените  правила. Спазена  е специалната  процедура регламентирана в чл.225а, ал.2 от ЗУТ. Съставен е констативен акт от служите на общинската  администрация,  които са констатирали  обстоятелствата по  чл.225, ал.2 от ЗУТ, като е връчен на  посочения в него извършител и му е дадена възможност да направи възражение  срещу  констатациите в акта. Видно от подаденото възражение  в  административната преписка, приложена по делото, самата жалбоподателка признава, че е извършена масивна ограда,  като с извършването й  целта е била да  „приключим дългогодишната сага по между ни  и да заживеем  нормално, като съседи”. В този смисъл  са спазени всички  онези административно- производствени  правила, които   гарантират изясняване на фактите и обстоятелствата от значения за случая. На следващо  място  оспореният административен  акт  е издаден в съответствие с материалния закон. От писмените доказателства,  съдържащи се  в административната преписка, както и от тези събрани в днешното съдебно заседание  по безспорен начин се установи, че процесната ограда  има всички  характеристики  на строеж по смисъла  на параграф 5, т.38 от ДР на ЗУТ, поради което  административния  орган законосъобразно  го е квалифицирал като такъв. По делото не се съдържат доказателства, не се представиха  и такава, че строежа е реализиран  съобразно със законовия ред. В чл.148, ал.1 от ЗУТ законодателят    императивно  изисква  разрешение за строеж,   за реализирането на всички строежи,  извън посочените в нормата на чл.151, ал.1 от ЗУТ. По своите  характеристики   установения  строеж не попада  в хипотезата  на чл.151, ал.1 от ЗУТ, поради което правилно административния органа е разпоредил неговото премахване.При постановяване  на заповедта  е спазен материалния  закон, съгласно чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, строеж или част от него е незаконен, когато се извършва  или е извършен без строителни книжа. В този смисъл  издадената  заповед е законосъобразна  и правилна.

Съдът  дава 5 дневен срок за представяне  на писмени бележки  от процесуалния  представител  на жалбоподателя.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: