Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас,№783/10.05.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на десети април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                          ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Тони Петрова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 55/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Ю.И. – главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен и технически надзор” на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – София е оспорил решение № 2310/22.11.2013г. постановено по АНД № 2924/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 13-512/20.05.2013г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „БГ БИЛДИНГ Хаус” ЕООД, ЕИК 147090361, на основание чл.55, ал.2 от Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), за нарушение на чл.141, ал.1, т.4 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. и за нарушение на чл. 141, ал.1, т.3 от същата наредбата е наложена втора имуществена санкция в размер на 1 000 лв. Касаторът иска решението на Районен съд гр.Бургас да бъде отменено, а издаденото от него наказателно постановление – потвърдено.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

С обжалваното решение районния съд е приел, че наказателното постановление е незаконосъобразно, защото процесното изпълнително деяние е за допустителство, а субект на такава отговорност може да бъде само физическо лице, не и юридическо лице. Така е стигнал до извода, че неправилно е определен субекта на административно-наказателна отговорност.

Съгласно чл.141, ал.1, т.3 и т.4 Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, посочени като нарушени в АУАН и наказателното постановление ползвателите и обслужващия персонал на автомобилните газоснабдителни станции не трябва да допускат пълнене на всички видове бутилки или съдове от колонките за зареждане на АГУ и наличие на територията на автомобилната газоснабдителна станция на накрайници и други устройства за пълнене на бутилки от колонки за зареждане на АГУ. От самата разпоредба става ясно, че субекти на нарушението са ползвателите и обслужващия персонал. В процесния случай наказанието е наложено на ползвател на автомобилната газоснабдителна станция.

Съгласно §1, ал.1, т.9 от ДР на Закона за техническите изисквания към продуктите, ползвател е собственика или всяко физическо или юридическо лице, което ползва съоръжения с повишена опасност по силата на договор или друго правно основание. А съгласно §1, т.3 от ДР на Наредбата, автомобилната газоснабдителна станция е стационарна инсталация предназначена за зареждане на автомобилни газови уредби, монтирани на МПС. Според чл.32 от ЗТИП газовата инсталация за втечнен въглеводороден газ е съоръжение с повишена опасност.

Субектът на нарушение по процесното наказателно постановление е юридическо лице, което ползва (или е собственик) на автомобилна газоснабдителна станция, а последната от своя страна представлява съоръжение с повишена опасност, поради което този субект на нарушение е ползвател на автомобилната газоснабдителна станция по смисъла на §1, ал.1, т.9 от ДР на ЗТИП, което го прави субект на процесното нарушение.

Основателни са възраженията на касатора, че извън процесното нарушение Закона за техническите изисквания към продуктите предвижда и други състави на административни нарушения, при които наказанието се налага за допустителство на юридическо лице.

По изложените съображения настоящия съдебен състав счита, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на „БГ БИЛДИНГ ХАУС” ЕООД за нарушения на чл.41, ал.1, т.3 и т.4 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, за които на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП са наложени две имуществени санкции, всяка по 1 000лв.

Решението на районния съд следва да бъде отменено като неправилно, а по съществото на спора следва да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ решение № 2310/22.11.2013г. постановено по АНД № 2924/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас, вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №13-512/20.05.2013г. издадено от главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, с което на „БГ БИЛДИНГ Хаус” ЕООД, ЕИК 147090361, на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, за нарушения на чл.41, ал.1, т.3 и т.4 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП са наложени две имуществени санкции, всяка по 1 000лв.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: