О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№468                             28.02.2018 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд - Бургас                                                                                VІ-ми състав

на двадесет и осми февруари                                     две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 559 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от Д.Д.П., ЕГН-**********, с адрес: *** Мицкевич ****, против писмо изх.№ 2943/30.01.2018г., издадено от директора на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас, с което по същество е отхвърлено заявлението й за отписване по давност на нейни задължения за данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода от 2008г. до 2012г.

Жалбоподателката е подала две жалби с идентично съдържание. Едната е адресирана до съда, а другата – до кмета на Община Бургас. В двете жалби се релевират както твърдения за нищожност на оспорения акт, така й за неговата незаконосъобраност. Двете жалби са изпратени от пълномощник на директора на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас за разглеждане от съда.

Тъй като процесните задължения са за местни данъци и такси, приложими са разпоредбите на чл.4 и чл.9б от ЗМДТ, съгласно които установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси, както и обжалването на свързаните с тях актове се извършва по реда на ДОПК. Приравнени са правомощията на различните общински служители на тези на служителите на НАП, извършващи производствата по ДОПК. Посочено е, че в производствата по установяването на задълженията служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаването и събирането – на публични изпълнители, като съответните служители се определят със заповед на кмета на общината. Определено е също, че ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община – какъвто е директорът на дирекция „МПДТР” при Община Бургас, упражнява правомощията на териториален директор на НАП, а кметът на общината – на директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП.

Според чл.144, ал.1 от ДОПК, по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго. Нормата на чл.156, ал.2 от ДОПК вр. чл.144, ал.1 от ДОПК регламентира, че актът не може да се обжалва по съдебен ред ако не е обжалван по административен ред. Следователно изчерпването на производството по административното му обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването му пред съда. Преценката за допустимостта и основателността на жалбата следва да се извърши първо от решаващия административен орган и едва след това от съда.

Административното обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното обжалване. Тъй като недопустимостта означава неподведомственост на спора на съда, то няма значение какво е основанието за обжалване, нищожност или незаконосъобразност. В настоящия случай процедурата по административно обжалване на обжалвания пред съда акт не е изчерпана, а директорът на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас е изпратил и двете жалби на Д.Д.П. направо на съда.

С оглед липсата на задължителна процесуална предпоставка – обжалване по административен ред и съответно произнасяне с изричен акт от страна на горестоящия административен орган или непроизнасяне от същия в 60-дневния срок по чл.155, ал.1 от ДОПК, вр. чл.144, ал.1 от ДОПК, жалбата до съда следва да се остави без разглеждане и да се изпрати за произнасяне на горестоящия административен орган, който в случая се явява кмета на Община Бургас, имащ по правилата на чл.4 и чл.9б от ЗМДТ права на директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП. В този смисъл е и трайната съдебна практика на ВАС, обективирана в определение № 5110 от 09.04.2012г. по адм.д. № 4036/2012г., VІІ о.; решение № 11055 от 15.08.2012г. по адм.д.№ 3554/2012г., VІІ о.; решение № 369 от 10.01.2013г. по адм.д.№ 12992/2012 г., VІІ о.; определение № 7379 от 02.06.2014г.  по адм.д.№ 5451/2014г., VІІ о.; определение № 1858 от 04.11.2016г. по адм.д.№ 9785/2016г. на VII о.

Водим от горното на основание чл.130, ал.1 и ал.4 от АПК, вр. чл.156, ал.1 от ДОПК, вр. § 2 от ДР на ДОПК, Административен съд - Бургас, седми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Д.П., ЕГН-**********, с адрес: *** Мицкевич 3, ет.1, офис 3, против писмо изх.№ 2943/30.01.2018г., издадено от директора на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас, с което по същество е отхвърлено заявлението й за отписване по давност на нейни задължения за данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода от 2008г. до 2012г.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ИЗПРАЩА преписката на кмета на Община Бургас за произнасяне.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

 

                                              

 

 

 

СЪДИЯ: