Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  765       20 април 2016  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на четиринадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар К.Л.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 559 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на В.Г.Г. *** против решение № 69/17.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 1967/2015г описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-0304-001068 от 03.06.2015г., издадено от началник РУ-Несебър при ОД МВР- Бургас, с което на касатора, на основание чл. 183, ал. 3, т. 5, предл. 1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/ за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 ЗДвП е наложено наказание „глоба“ в размер на 30.00 лв.; на основание чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 104а ЗДвП е наложено наказание „глоба“ в размер на 50.00 лв. и  на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137а, ал. 1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и счита, че оспореното решение е  постановено в нарушение на материалния закон. Иска отмяна на решението и потвърденото с него наказателното постановление. Не ангажира допълнителни доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началник РУ- Несебър при ОД МВР - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд- Несебър да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Несебър, с решение № № 69/17.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 1967/2015г описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 15-0304-001068 от 03.06.2015г., издадено от началника РУ-Несебър при  ОД МВР- Бургас, с което на В.Г., на основание чл. 183, ал. 3, т. 5, предл. 1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/ за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 ЗДвП е наложено наказание „глоба“ в размер на 30.00 лв.; на основание чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 104а ЗДвП е наложено наказание „глоба“ в размер на 50.00 лв. и  на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137а, ал. 1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени  и гласни доказателства, че на 26.05.2015г., около 01:25 часа, в к. к. „Слънчев бряг”, на главната алея между ресторант „Палма” и хотел „Бисер”, В.Г.Г., при управление на личния си лек автомобил „Мазда 6”, нарушил пътен знак В-2, използвал мобилен телефон по време на движение без устройство „свободни ръце” и не използвал обезопасителен колан. Счел е, че с тези три деяния, Г. е осъществил съставите на три нарушения както следва: по 183, ал. 3, т. 5, предл. 1 ЗДвП, по чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП и по чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 ЗДвП, за което законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на сочените правни основания.

Санкциите са наложени на  В.Г.Г. за това, че на 26.05.2015г., около 01:25 часа, в к. к. „Слънчев бряг”, на главната алея между ресторант „Палма” и хотел „Бисер”, при управление на личния си лек автомобил „Мазда 6”, нарушил пътен знак В-2, използвал мобилен телефон по време на движение без устройство „свободни ръце” и не използвал обезопасителен колан. За така установените нарушения на Г. е съставен АУАН № 041805 от 26.05.2015г., въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че районният съд е постановил решението като е кредитирал единствено показанията на актосъставителя, без да вземе предвид неговите възражения, че с АУАН незаконосъобразно са установени три отделни административни нарушения вместо едно. Излагат се съображения за издаване на АУАН и НП в нарушение на процесуалните правила, а именно, че в тях не е конкретизирано мястото на извършване на нарушенията, че не посочено къде точно се е намирал знак В-2. Касаторът твърди също, че не е извършил нарушенията на чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП и на чл.183, ал.4, т.7, предл.1 ЗДвП тъй като автомобилът не е бил в движение, а е бил спрян на аварийни светлини на автобусна спирка. 

Решението е валидно, допустимо и правилно.

            Районният съд е установил всички релевантни за спора факти при редовно събрани и обсъдени доказателства по делото. Установената от съда фактическа обстановка се подкрепя от събрания доказателствен материал и изцяло се споделя от настоящия касационен състав. Констатациите в АУАН и в НП са подкрепени от показанията на актосъставителя, разпитан в съдебно заседание, докато от страна на жалбоподателя не са ангажирани никакви доказателства в подкрепа на твърденията му, че управляваният от него автомобил е бил спрян на аварийни светлини на спирка на автобус, а не е бил в движение. 
            Неоснователни са възраженията на касатора за допуснати процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на НП. В тях точно е посочено мястото на извършване на нарушенията, които са ясно и детайлно описани, така, че става ясно по недвусмислен начин за какво е ангажирана административнонаказателната му отговорност. Няма пречка с един АУАН да бъдат установени три отделни нарушения и за всяко едно от тях да бъде наложено  отделно административно наказание, съобразно чл.18 ЗАНН, в случай, че административнонаказващият орган прецени, че извършването им е доказано по безспорен начин.
            С оглед изложеното, правилно районният съд е приел за доказано по делото, че на посочените в АУАН и НП място и дата В.Г.Г. е управлявал личния си автомобил като не спазил пътен знак В-2 в нарушение на чл.6, т.1 ЗДвП, използвал е мобилен телефон без участие на устройство „свободни ръце“ по време на движението в нарушение на чл.104а  ЗДвП и не е използвал обезопасителен колан в нарушение на чл.137а, ал.1 ЗДвП.  С тези три деяния, правилно квалифицирани от АНО, касаторът е осъществил от обективна и субективна страна съставите на административните нарушения, установени съответно в чл.183, ал.3, т.5, предл.1 ЗДвП, чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП и чл.183, ал.4, т.7, предл.1 ЗДвП, за което правилно са му наложени предвидените в цитираните норми административни наказания. 
            Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила, тъй като не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/17.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 1967/2015г описа на Районен съд - Несебър.

    Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                                

                                                                              2.