определение

 

№ 818

 

гр. Бургас, 07. 04. 2015г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, ХVIІІ-ти състав, в закрито съдебно заседание на седми април  две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

съдия: ванина колева

 

 

като разгледа докладваното административно дело № 559/2015г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл.147, ал.3 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано  е по жалба на К.В.К. ***, срещу решение №63/18.02.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Обжалване и  данъчно-осигурителна практика“ („ОДОП“) – гр. Бургас при  ЦУ на НАП,  с което  е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 04-К-Ж-37/03.02.2015г. срещу ревизионен акт (РА) № Р-20-1400560-091-01/01.12.2014г., издаден от Р.К.Т. на длъжност началник сектор „Ревизии“, дирекция „Контрол“ - възложил ревизията и П.М.М. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, като просрочена. 

В жалбата се твърди, че жалбата му срещу РА е изпратена по пощата на 22.12.2014г., поради което е подадена в срок, а счетоводителят му е подал следващата жалба с допълнителни  мотиви, която директорът на дирекция „ОДОП“ – Бургас е приел за просрочена, без да отчете вече изпратената по пощата такава. Моли  съда да отмени обжалваното решение №63/18.02.2015г., издадено от Директора на Дирекция „ОДОП“ – гр.Бургас като неправилно и  незаконосъобразно и да върне преписката за произнасяне по същество по жалбата срещу РА. Претендира присъждане на разноски. 

Ответникът – Директора на дирекция „ОДОП“ – Бургас, не изразява становище по жалбата.

Съдът, като разгледа писмените доказателства, приложени по делото, намира за установено от фактическа и правна страна, следното:

Жалбата, предмет на настоящото производство, е постъпила в срока по  чл. 147, ал. 3 ДОПК от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че РА № Р-20-1400560-091-01/01.12.2014г., издаден от Р.К.Т. на длъжност началник сектор „Ревизии“, дирекция „Контрол“ - възложил ревизията и П.М.М. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, му е връчен лично на 13.12.2014г.

С молба с вх. № 15556/19.12.2014г., К.К. е поискал да бъде удължен срокът за възражение срещу РА, получен на 13.12.2014г.

От представеното по делото възражение срещу РА е видно, че то е постъпило  в ТД на НАП – Бургас, офис Сливен на 23.01.2015г. С писмо изх. № 20-02-9#1/22.01.2015г. на жалбоподателя е съобщено, че не е възможно срокът за обжалване на издадения му РА да бъде удължен.

С обжалваното решение №63/18.02.2015г., Директорът на Дирекция „ОДОП“ – гр. Бургас при  ЦУ на НАП, е приел, че жалбата на К.В.К. с вх. № 04-К-Ж-37/03.02.2015г. срещу РА № Р-20-1400560-091-01/01.12.2014г., е просрочена, поради което на  основание чл.147, ал.1 от ДОПК, я е оставил без разглеждане и  е прекратил производството. 

Поради изложените в жалбата срещу това решение твърдения на К.К., че е изпратил жалба по пощата в 14-дневнния срок предвиден в чл.152, ал.1 и ал.3 от ДОПК, съдът е изискал от ответника доказателства за наличие на изпратена по пощата жалба  в този срок. С писмо вх. №3232/03.04.2015г., ответникът е представил разпечатка от ИС „Архимед“ за входирани документи от К.В.К. за периода 13.12.2014г. до 29.12.2014г., молба с вх. № 15556/19.12.2014г. от К.В.К. за удължаване на срока за възражение срещу РА-20-1400560-091/01.12.2014г., получен на 13.12.2014г, придружително писмо  вх. № 20-18-1450/29.12.2014г.,  придружително писмо  вх. № 20-18-1450#1/20.01.2015г. до директора на Дирекция „ОДОП“. От представените от ответника документи е видно, че в периода от 13.12.2014г.(датата, на която е връчен обжалвания РА и съответно от следващия ден започва да тече срокът за обжалването му) до 29.12.2014г. (денят, в който изтича срокът за обжалване на РА) в ТД на НАП Бургас и  в офис Сливен не са постъпвали  други  документи от К.В.К., както  и  такива подадени  по пощата, освен молба за удължаване на срока за възражение против РА, депозирана с вх №15556/19.12.2014г. в офис Сливен. Тази молба обаче не може да се приеме за жалба срещу РА,  още повече, че на нея е отговорено с писмо от 22.01.2014г.  

При така установеното съдът намира, че срокът за обжалване на РА е предвиден в чл.152, ал.1 от ДОПК, съгласно който РА може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му. Срокът е преклузивен и с изтичането му  се погасява правото на ревизираното лице да обжалва РА.  

Установява се, че  РА е връчен лично на К.К. на 13.12.2014г. срещу подпис. Срокът за обжалване по реда на чл.152, ал.1 от ДОПК е изтекъл на 27.12.2014г. – събота, неприсъствен ден. Законосъобразно, на основание чл.22, ал.7 от ДОПК решаващият орган е приел, че срокът е изтекъл на 29.12.2014г. – понеделник, присъствен ден.

От доказателствата по делото се установява, че жалбата срещу РА, (наименувана „възражение“) е подадена в ТД на НАП Бургас, офис Сливен на 23.01.2015г., поради което правилно и  законосъобразно в обжалваното решение директорът на дирекция „ОДОП“ Бургас е приел, че жалбата е просрочена и е оставил без разглеждане и  е прекратил производството.

Твърденията на жалбоподателя, че е изпратил жалба срещу РА по пощата на 22.12.2014г. не се подкрепят от доказателствата по делото. От отговора на разпореждането на съда от ДД“ОДОП“ е заявено, че н в ТД на НАП Бургас и офис Сливен не са постъпвали  документи  от жалбоподателя, освен  молбата за удължаване на срока.

Следва да се отбележи, че в тежест на жалбоподателя е да установи съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици. След като твърди, че е подал жалба по пощата, то той следва да представи обратна разписка или друг документ удостоверяващ изпращането на жалбата му. При липса на такива доказателства, правилно с обжалваното решение №63/18.02.2015г., издадено от Директора на Дирекция „ОДОП“– гр. Бургас при  ЦУ на НАП, жалбата на К., с вх. № 04-К-Ж-37/03.02.2015г. срещу РА № Р-20-1400560-091-01/01.12.2014г., е оставена без разглеждане., като просрочена.

 Предвид гореизложеното, като е оставил жалбата срещу РА № Р-20-1400560-091-01/01.12.2014г г. без разглеждане и е прекратил производството, директорът на дирекция ОДОП Бургас е постановил законосъобразен акт, а жалбата срещу него като неоснователна следва да се отхвърли.

Воден от горното и на основание  чл. 147, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Административен съд – Бургас, 18-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.К. ***, срещу решение №63/18.02.2015г., на директора на Дирекция „Обжалване и  данъчно-осигурителна практика“– гр. Бургас при  ЦУ на НАП.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                       СЪДИЯ: