Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           921                                 от  11.05.2018 г.                                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 558 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Началник група „АНД, АПТП, Профилактика и ПОВ“ в сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас против Решение № 181/13.02.2018 г., постановено по НАХД № 47/ 2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 4194/08.11.2013 г. на Началник група в сектор “ПП” при ОД на МВР – Бургас, с което на П.Р.П. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.183, ал.5, т.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) за нарушение на чл. 119, ал. 1 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да потвърди процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК - неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът несе явява.

Ответникът по касация – П.Р.П., ЕГН **********, с адрес ***, в съдебно заседание лично оспорва жалбата и сочи, че решението на районния съд е правилно.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

 

 

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на П.Р.П. против наказателно постановление № 4194/08.11.2013 г. на Началник група в сектор “ПП” при ОД на МВР – Бургас, с което на П. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.183, ал.5, т.2, предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че от обективна страна е осъществен състава на нарушението, но поради непредприети действия за връчване на издаденото наказателно постановление е изтекла давността, предвидена в чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК, към който препраща чл. 11 от ЗАНН.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Съдът възприема за неоснователно релевираното оплакване, че оспорваното решение е постановено при нарушения на материалния и процесуалния закон.

Не може да се приеме твърдението, че след като липсва писмено отбелязване за реализирани действия по връчване на наказателното постановление на П., такива действия въобще са предприети от страна на Първо РУП Бургас. Съдът напълно възприема мотивите на първата инстанция относно броенето на сроковете и изтичането на давността, поради което не намира за необходимо да излага същите отново. Още повече, че към настоящия момент е изтекла и абсолютната давност.

Несъстоятелно е твърдението на касатора, че П. е знаел за съставения АУАН и е следвало да се яви в сектор „ПП“ за получаване на наказателното постановление. Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗАНН в тежест на административнонаказващият орган е да връчи препис от издаденото наказателно постановление на нарушителя, което в случая не е сторено своевременно.                                                                                                                                           

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181/13.02.2018 г., постановено по НАХД № 47/ 2018 г. на Районен съд – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                      2.