ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четвърти април                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 558 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „ТЕРА ВИНИС“ ЕООД, редовно уведомен,  не се  явява, не се представлява.

 

За ответника НАЧАЛНИК на МИТНИЦА – гр. БУРГАС, редовно уведомен, се явява Ю.Л. (с пълномощно от днес).

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по факса писмено становище от процесуалния представител на жалбоподателя, с което е направено изявление за даване ход на делото и са изложени мотиви по съществото на спора.

 

Ю.Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА  жалба  от  „ТЕРА ВИНИС“  ЕООД,  ***, със седалище и адрес на управление ****, против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-1000-66 от 02.02.2017 г., издадена от Валери Стефанов – началник Митница – Бургас.

 

 

 

Ю.Л.:  Оспорвам жалбата. Моля да приемете протокол от 09.03.2017 год.,  ведно с платежно нареждане и вноска бележка за внесена сума в размер на 5 хиляди лева. Видно от представените в днешното съдебно заседание доказателства, не е пристъпено към запечатване на търговския обект, тъй като дружеството е обезпечило наложената с наказателното постановление имуществена санкция.  Да се приеме административната преписка.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

ПРИЕМА и доказателствата, представени от Ю.Л. в днешното съдебно заседание: протокол от 09.03.2017 г., приложение 1 към заповед № ЗМ-1000-66/02.02.2017 г., както и платежно нареждане вноска бележка за извършено плащане към бюджета.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания.

 

Ю.Л.:  Моля да оставите подадената жалба против издадената заповед за налагане на принудителна  административна  мярка без уважение като неоснователна и недоказана. Заповедта е издадена от компетентен орган съгласно разпоредбите на ЗАДС и Административно процесуалния кодекс. ЗАДС предвижда във всички случаи на нарушения по чл. 114 от същия закон да се налага мярка със заповед на административния орган, в случая началника на Митница – гр. Бургас запечатване на обекта, в който е констатирано нарушението. Предвид гореизложеното моля да отхвърлите жалбата и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: