Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№1026

 

гр. Бургас, 12. 06. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.А. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 558/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от Началник на сектор „Пътна полиция” в ОД на МВР - Бургас, против решение № 279/20.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4925/2013г. на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление № 3719/13 от 27.09.2013г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП на Ж.Р.Х. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 550 лв. и е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца.

Касаторът твърди, че решението е неправилно. Иска да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде потвърдено наказателното постановление. Излага аргументи за допуснато нарушение на материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. 

Ответникът по касационната жалба – Ж.Р.Х. се представлява от адвокат А. М.-Е. от БАК, оспорва жалбата и пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила. 

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас пледира първоинстанционното решение да бъде оставено в сила като законосъобразно.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Първоинстанционното решение е правилно.

Районният съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като АУАН с № 770608 от 17.07.2013г. е съставен срещу П. Х. К. от гр.Карнобат за нарушение на чл.21, ал.1 и чл.6, т.1 от ЗДвП, а с процесното наказателно постановление е наложена глоба на Ж.Р.Х. *** за нарушение на чл.21. ал.2 от ЗДвП. По тези съображения съдът е отменил оспореното наказателно постановление.

Съгласно чл.42, т.6 от ЗАНН, актът за установяване на административното нарушение трябва да съдържа собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, единен граждански номер, а в чл.57, ал.1, т.4 от ЗАНН е закрепено изискването наказателното постановление да съдържа собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер.

В процесния случай в АУАН е посочено, че същият се съставя за това, че на 24.06.2013г. П. Х. К. от гр.Карнобат е управлявал лек автомобил в нарушение на чл.21, ал.1 и чл.6, т.1 от ЗДвП. В оспореното наказателното постановление е отразено, че се ангажира административнонаказателната отговорност на Ж.Р.Х. *** за това, че на 04.05.2013г. е управлявал лек автомобил в нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

Това несъответствие води до невъзможност да се установи кой е нарушителят и дали изобщо има такъв. Невъзможен е и съдебният контрол, тъй като при оспорване на наказателното постановление съдът прави проверка на фактите, а в случая те са противоречиво изложени.

Предвид посочените съображения, касационният съдебен състав приема, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, което е довело до опорочаване на производството по реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя (който и от двамата да е той), поради което и изводът на районния съд, че наказателното постановление, като незаконосъобразно следва да се отмени, е правилен. Пред настоящата касационна инстанция не се сочат нови доказателства, които да водят до промяна на този извод.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279/20.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4925/2013г. на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.