ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер   569               Година  26.03.2012                     град  Бургас

 

Административен съд гр. Бургас, втори състав, в закрито заседание на двадесет и шести март две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                        Председател: Станимир Христов

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 558 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от „Куцата медуза” ООД, със седалище и адрес на управление гр. ***, ЕИК **********, представлявано от управителя П.С.Д. против Заповед № РД-57/20.02.2012 год. на Ректора на университет „Професор д-р Асен Златаров” гр. Бургас. С оспорената заповед е прекратена процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване за срок от пет години на помещения с обща площ 876,80 кв.м. – съставляващи част от недвижим имот – публична държавна собственост „Студентски стол”, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Указано е, да се върне внесения депозит за участие на всички участници в търга, след като посочат своя банкова сметка.

***, че на производство в Административен съд гр. Бургас е и адм. дело № 489/2012г. Същото е образувано по жалба от „Нефтинг транс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Софроний” № 13, ЕИК 102666256,  представлявано от управителя Г.П.П.. Предмет на оспорване по това административно дело отново е Заповед № РД-57/20.02.2012 год. на Ректора на университет „Професор д-р Асен Златаров” гр. Бургас, с която е прекратена тръжната процедура за отдаване под наем на помещения с обща площ 876,80 кв.м. – съставляващи част от недвижим имот – публична държавна собственост „Студентски стол”.

Съгласно чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участвуват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като и с двете жалбите, по повод на които са образувани двете съдебни производствата, се оспорва един и същ административен акт, а именно - Заповед № РД-57/20.02.2012 год. на Ректора на Университет „Професор д-р Асен Златаров” гр. Бургас. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а жалбата да бъде съединена за общо разглеждане с жалбата по повод на която е образувано адм. д. № 489/2012г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл. 213 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, Административен съд - гр.Бургас:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 558/2012г. с административно дело № 489/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас, за общо разглеждане на постъпилите жалби от „Куцата медуза” ООД, ЕИК **********, представлявано от управителя П.С.Д. и от „Нефтинг транс” ЕООД, ЕИК 102666256,  представлявано от управителя Г.П.П. срещу Заповед № РД-57/20.02.2012 год. на Ректора на Университет „Професор д-р Асен Златаров” гр. Бургас, като производството ще продължи под № 489/2012г..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 558/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: