РЕШЕНИЕ № 687

 

11.04.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Георги Дуков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КНАХ дело    номер  557  по    описа    за   2016 година.

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

         Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ гр. София, против Решение № 11 от 03.02.2016г., постановено по НАХД № 1024/2015г. по описа на Районен съд - Царево, с което е отменено Наказателно постановление № 23-000777/20.11.2015 г., издадено от Изпълнителния директора на  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с което на ЕТ „Р.-89-А.Г.“ ЕИК 102224133, гр. Китен, обл. Бургас, за нарушение на чл.4а, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във вр. 414, ал. 1 от Кодекса на труда.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно, поради нарушение на материалния закон. Касаторът твърди, че наказаното лице достатъчно ясно е  разбрало в какво нарушение и по кои нормативни актове е обвинено. Счита, че първоинстанционния съд не е обсъдил правилно събраните писмени доказателства. Моли съда да отмени оспореното решение и да потвърди наказателното постановление.

Ответникът - ЕТ „Р.-89-А.Г.“ - редовно призован, не се представлява в съдебно заседание. Представено е становище, с което се оспорва касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че обжалваното решение е правилно и следва да се остави в сила.

След като прецени твърденията на прокурора и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – Царево само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на ЕТ „Р.-89-А.Г.“, против наказателно постановление № 23-000777/20.11.2015 г., издадено от Изпълнителния директора на  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с което за  нарушение на чл.4а, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във вр. 414, ал. 1 от Кодекса на труда. До налагане на санкцията се е стигнало, след като било установено, че търговецът, в качеството на работодател на 16.08.2015 г. не е определил в правилника за вътрешния трудов ред началото и края на работния ден, реда за редуване на смените, почивките по време на работа, реда за отчитане на работното време, както и други въпроси свързани с разпределението на работното време и организацията на работа. За така констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 23-000777/16.08.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление. 

За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд е приел, че при издаването на АУАН са допуснати съществени процесуални нарушения, лишили лицето от възможност да разбере какво нарушение точно е извършил. Посочените като основания разпоредби, съдът е приел, че не очертават състава на административно нарушение, включително чрез препращане към НРВПО, поради което е отменил наказателното постановление.

Така постановеното решение е неправилно.

С оглед събраните писмени и гласни доказателства и обсъждането им поотделно и в съвкупност съдът счита, че при издаване на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които на самостоятелно основание да обуславят незаконосъобразността на НП. Както акта, така и постановлението съдържат реквизитите по чл. 42, респ. чл. 57, ал.1 от ЗАНН. Административното нарушение е описано със съставомерните му елементи откъм форма на изпълнително деяние, време, място на извършване и субект. Наведените фактически основания във връзка с обстоятелствата, при които е извършено нарушението и датата на извършването му, настоящия съдебен състав намира за достатъчни и относими към дадената правна квалификация на деянието. Същите се доказват и от събрания доказателствен материал.

От събраните доказателства безспорно се установява, че  ЕТ „Р.-89-А.Г.“ гр. Китен, не е определил в правилника за вътрешния трудов ред началото и края на работния ден, реда за редуване на смените, почивките по време на работа, реда за отчитане на работното време, което обстоятелство е достатъчно да обоснове административно-наказателната отговорност въпреки липсата на конкретизация на другите въпроси свързани с разпределението на работното време и организацията на работа, които са констатирани като неотразени в правилника.

Настоящият касационен състав на АС Бургас, не споделя извода на районния съд, че са допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство.

Съгласно разпоредбата на чл.4а, ал.1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските,  в Правилника за вътрешния ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуване на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производство с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организация на работа в предприятието. С тази разпоредба, която има императивен характер, законодателят е определил минималното съдържание на Правилника за вътрешния ред, като всички тези посочени хипотези се изисква изрично да бъдат уредени именно в Правилника за вътрешния ред, а не в друг акт на работодателя. В конкретния случай безспорно за страните, в Правилника за вътрешния ред на ЕТ „Р.-89-А.Г.“ липсва уредбата, касаеща началото и края на работния ден, редът за редуване на смените, почивките по време на работа, реда за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието.

Установено е по делото, че по време на извършване на проверката е представен Правилник, който не съдържа описаните в наказателното постановление минимални изисквания. В нарушение на  чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските в правилника за вътрешния трудов ред не е определено началото и краят на работния ден с конкретни часове, редът за редуването на смените, почивките по време на работа с конкретизиране на часовете, в които се ползват по време на различните смени. В този смисъл законосъобразно контролните органи са констатирали нарушение по чл. 414, ал. 1 от КТ.

По тази причина настоящия състав счита за основателни възраженията на касатора, че при неправилно обсъдени писмени доказателства, първоинстанционният съд е достигнал до погрешни правни изводи. Като е достигнал до коренно противоположни изводи за допуснати нарушения по ЗАНН, първоинстанционния съд е постановил  неправилно решение, което ще бъде отменено, поради наличие на касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Доколкото административното нарушение е доказано от обективна страна, наказателното постановление следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 АПК, във връзка с чл.63, ал.1, ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 11 от 03.02.2016г., постановено по НАХД № 1024/2015г. по описа на Районен съд - Царево,  и  вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-000777/20.11.2015 г., издадено от Изпълнителния директора на  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с което на ЕТ „Р.-89-А.Г.“ ЕИК 102224133, гр. Китен, обл. Бургас, за нарушение на чл.4а, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във вр. 414, ал. 1 от Кодекса на труда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  1.

                                                                           2.