Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

               849                            14.05.2015 година                       гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, тринадесети състав, на тридесети април, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                                   2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Колева касационно административно наказателно дело № 557 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

          Образувано е по касационна жалба на К. И.С., заместник кмет на община Бургас против решение № 160 от 18.02.2015г., постановено по адм. дело № 108/2015г. по описа на районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 9233/2014 г., издадено от зам. кмета на община Бургас с което М.М. е санкциониран с глоба 20 лв. за нарушение на чл. 113, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Касаторът излага доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение Моли съдът да го отмени и постанови друго, с което да потвърди наказателното постановление на зам. кмета на община Бургас като законосъобразно и  правилно.

          Ответникът, М.Р.М. ***, не изразява становище по касационната жалба.

          Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че обжалваното решение е правилно и  законосъобразно и  моли съда да го остави  в сила.

          След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

          Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

          Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд - Бургас само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

          Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на М.М. от гр. Бобов дол против наказателно постановление № 9233/2014 г., издадено от зам.кмета на община Бургас с което е санкциониран с глоба 20 лв. за нарушение на чл. 113, ал.1 от ЗДвП. С обжалваното решение наказателното постановление е отменено от Бургаския районен съд. За да постанови това решение, съдът е приел за установено от доказателствата по делото, че М.М. е санкциониран затова, че на 11. 08. 2014 г. в гр. Бургас като пешеходец на ул. “Иван Вазов" пресича платното за движение извън пешеходната пътека, която е на около 15 м. Приел е за установено, че е нарушен чл. 113, ал.1 ЗДвП. Приел е обаче, че по ЗДвП право да санкционират имат само органите на МВР, а органите на УКОРС могат да санкционират само за нарушения на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас (НООРТОБ), поради което е отменил НП.

          Така постановеното решение е неправилно.

          От събраните по делото доказателства се установява, че на 11.08.2014г. М.М. като пешеходец е пресякъл пътното платно на ул. “Иван Вазов” на 15 метра от пешеходната пътека. Съгласно разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗДвП, при пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на правилата на т.1 до т.4. Като не е преминал по пешеходната пътека, М.М. е нарушил посочената разпоредба, поради което на основание чл. 189, ал.12 и  чл.184, ал.3 от ЗДвП административно-наказващият орган му е наложил глоба в размер на 20 лв.

          Основателно е възражението в касационната жалба, че неправилно районният съд е приел, че органите на община Бургас нямат право да санкционират по ЗДвП.  В чл.167, ал.2, т.1 от ЗДвП, е предвидено, че службите за контрол, определени от кметовете на общините контролират в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана. От цитираната разпоредба е видно, че е правомощията на общинските служби за контрол попада контролът върху спазването на правилата за движение от пешеходците, какъвто е процесният случай.

          От представление по делото заповед № 3032/14.11.2012г. и  заповед №416/26.02.2008г. е видно, че кметът на община Бургас е възложил на служителите на дирекция “Управление при кризи, обществен ред  и  сигурност” на длъжност: на длъжност началник отдел, главен специалист, старши специалист и специалист да съставят актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП, а на К. И. С., заместник кмет “Бюджет и  финанси” на община Бургас е предоставил правата  си по издаване на наказателни постановления по ЗДвП. следователно АУАН и  НП са издадени от компетентни органи.

          Като е приел обратното районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и тъй  като  делото е изяснено от фактическа страна, на основание чл.222, ал.1 от АПК, вместо него следва да бъде постановено друго, с което да се потвърди НП № 9233/2014 г., издадено от зам. кмета на община Бургас.

          Мотивиран от гореизложеното, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

РЕШИ:

 

          ОТМЕНЯ решение № 160 от 18.02.2015г., постановено по адм. дело № 108/2015г. по описа на районен съд – Бургас и  вместо него постановява:

          ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 9233/ 19.08.2014 г., издадено от зам. кмета на община Бургас, с което на М.М. е наложена глоба 20 лв.

           Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.