Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1091 

 

град Бургас, 18.05.2012г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                      ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Галина К. изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 557/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът П.Г.К.,*** е оспорила решение № 132/2013г. постановено по АНД №2878/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. С електронния фиш за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП на касаторката е наложена глоба в размер на 200лв. В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е неправилно и се иска отмяната му, а по съществото на спора – отмяна на електронния фиш.

В съдебно заседание касаторът се явява лично, поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на оспореното решение

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не изпраща представител.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за основателна, а обжалваното решение за неправилно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

            Електронният фиш е съставен на П.Г. Т., с ЕГН **********. Касаторът представя копие от документ за самоличност, от който се установява, че трите имена на лицето са П.Г.К. със същото ЕГН. Отделно от това от събраните пред районния съд доказателства се установява, че констатираното с техническо средство нарушение е извършено на 09.05.2012г. в 11.47ч. Касаторката твърди, че е станала собственик на автомобила, с който е извършено нарушението на 17.05.2012г. Представила е копие от свидетелство за регистрация, където е посочена тази дата, като дата на издаване на свидетелството. Същевременно по делото е представен договор за финансов лизинг, сключен между лизингодателя „ХИПО АЛПЕ – АДРИА – АУТОЛИЗИНГ” ЕООД, клон Бургас и лизингополучателя П.Г.К., сключен на 17.05.2007г. със срок 60 месеца, изтича на 17.05.2012г. и касае лизингов обект „Хюндай Соната GLS”. Автомобилът, с който е извършено нарушението е от същия вид.

От тези факти следва извода, че към датата на извършване на нарушението, настоящата касаторка е възможно да е управлявала автомобила, а съгласно лизинговия договор го е ползвала, но в качеството си на лизингополучател. След изтичане на договора, при плащане на всички договорени вноски, лизингополучателя може да придобие собствеността след едностранно писмено изявление отправено до лизингодателя, в 10-дневен срок от датата на изтичане на договора за финансов лизинг. В процесния случай касаторът лизингополучател е придобил собствеността най-рано на 17.05.2012г. (поради липса на представен договор, от който надлежно да се установи точният момент на придобиване), от която дата е издаденото свидетелство за регистрация на автомобила на името на П.Г.К.. Към тази дата на органите на МВР е станал известен факта на придобиване. С процесния електронен фиш същата е санкционирана в качеството на собственик, тъй като с техническо средство обективно не може да се установи кой управлява автомобила, а в случая П.К. не е посочила по реда на чл.189, ал.5 от ЗДвП, лицето извършило нарушението. Към датата на извършване на нарушението обаче П.К. не е била собственик на автомобила. Наказващият орган, след като е установил наличието на сключен договор за финансов лизинг е следвало първо да състави електронен фиш на собственика на автомобила, който към 09.05.2012г. е лизингодателя и същия по реда на чл.189, ал.5 от ЗДвП следва да посочи лицето лизингополучател, на което е предоставен автомобила за ползване и управление. Този ред не е спазен, на касаторката директно е съставен електронен фиш, а съгласно специалните разпоредби уреждащи производството по издаване на такъв следва да се ангажира отговорността на собственика на автомобила, какъвто към 09.05.2012г. П.Г.К. не е.

Допуснатата грешка в електронния фиш, където вместо фамилно име К. на субекта на нарушение е посочено фамилно име Т., съдът намира за несъществена, която не може да повлияе самостоятелно на законосъобразността на фиша, защото освен с трите имена, лицето е индивидуализирано и чрез още два индивидуализиращи белега – постоянен адрес и единен граждански номер. При сравнение с представените копия от лична карта се установява, че постоянния адрес е вярно посочен, същото се отнася и за единния граждански номер, поради което само сгрешената фамилия не би могла да внесе съмнение, че фишът е издаден на друго лице.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 132/2013г. постановено по АНД №2878/2012г. по описа на Районен съд Бургас, вместо него постановява:

ОТМЕНЯ електронен фиш № 0222029, с който е наложена глоба в размер на 200 лв. на П.Г.К., ЕГН **********, постоянен адрес *** за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.1, т.4 от същия закон, установено с техническо средство.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               ЧЛЕНОВЕ: