ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер          717                  26 март 2018 година               град  Бургас

 

 

Административен съд - Бургас, ХIX-ти състав, в закрито заседание двадесет и шести март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Христо Христов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Чавдар Димитров

                                                          2. Марина Николова

 

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Димитров административно дело номер 556 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

                Производството е по чл. 186, ал.1 от АПК.

Образувано е по жалба на „Рейсър Ауто“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Генерал Гурко“ №39 против разпоредбата на чл.129 от Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър. 

             Излага се твърдение, че с разпоредбата на чл.129 от същата Наредба се въвеждат компетенции за издаване на Наказателни постановления в разрез с тазпоредбата на чл.22 от Закона за управление на отпадъците. Иска се отмяната на Наредбата в оспорената й част.

         След констатация за липсата на внесена от страна на жалбоподателя държавна такса, както и такса за публикуване на процесното оспорване в Д.В., със свое разпореждане от 28.02.2018г. настоящият съдебен състав, на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.3 от АПК е дал указания до жалбоподателя да заплати държавна такса в размер на 50,00 лева в полза на АС Бургас в 7-дневен срок  след уведомяването му. Уведомлението е било надлежно връчено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция на сътрудник на адвоката, автор на жалбата, на 12.03.2018г. Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 19.03.2018г. – понеделник, присъствен ден. След служебна проверка е било установено това, че таксата за разглеждане на жалбата и за публикуване на оспорването в Д.В. не са били заплатени. Т.е., в  предоставения от съда 7-дневен срок за отстраняване на констатираните нередовности същите не са били отстранени като не е постъпило и искане за продължаване на така предоставения на жалбоподателя срок.

Съдът в разпореждането си е предупредил дружеството-жалбоподател за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците не са били отстранени в срок. Вместо това, в срока за отстраняване на нередовностите е постъпила и молба от името на Рейсър Ауто ЕООД, изходяща от процесуалния им представител, който заявява, че оттегля оспорването и желае прекратяване на производството по адм. д. №556/18г. по описа на Адм. съд Бургас.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда и и заявено оттегляне на оспорването, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.1558, ал.3 и  чл.159, т.8 АПК  Административен съд гр.Бургас, деветнадесети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Генерал Гурко“ №39 против разпоредбата на чл.129 от Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 556 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                              2.