О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер    599                     от 03.04.2017 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на трети април две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                          2. Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 556 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по частна касационна жалба на „Янкови 89“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ ***, представлявано от Г.И.Я. – управител против Определение № 183/03.02.2017 г., постановено  по НАХД № 6646/2016 г. на Районен съд - Бургас. С атакуваното постановление е оставена без разглеждане жалбата на дружеството срещу Наказателно постановление № 222735- F224414/02.11.2016г. , издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП Бургас, с което на основание чл. 179 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл. 125, ал. 5 от ЗДДС поради просрочие на същата. Иска се от съда да отмени оспорения съдебен акт като незаконосъобразен.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в посочения от закона срок и е допустима за разглеждане, но по същество същата е неоснователна.

В жалбата се излагат подробни разсъждения относно начина на оформяне на известие за доставяне, като същото е добило популярност като пощенска обратна разписка. Следва изрично да се отбележи, че сочената като правно основание Наредба № 4 за пощенските съобщения, издадена от министъра на съобщенията, обн., ДВ, бр. 97 от 07.12.1979 г., е с отпаднало основание и е отменена с влизането в сила на Закона за пощенските услуги, бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 01.08.2000 г., т.е. в случая цитираният § 99 от ПЗР на ЗИД ЗПУ е неприложим.

Дори обаче да се приеме, че цитираните правни норми от частния жалбоподател са действащи (а това не е така), районният съд е изследвал в пълнота въпросът кога и на кого е връчено известието за доставяне на процесното наказателно постановление, като безспорно се доказва, че това е станало на 17.11.2016 г. на Г.Я. – управителя на дружеството. Съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, наказателното постановление се обжалва в 7-дневев срок от връчването му. В случая, наказателното постановление е връчено на 17.11.2016 год. и 7-дневния срок е изтекъл на 24.11.2016 год. – четвъртък, присъствен ден. Жалбата до районен съд Бургас е регистрирана на 25.11.2016 г., т.е. след изтичането на срока, предвиден в чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

При така изложените обстоятелства, настоящата съдебна инстанция намира, че постановеното първоинстанционно определение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да бъде оставено в сила, а частната жалба като неоснователна и недоказана – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 215, т. 3 от АПК във връзка  с чл. 2363, от АПК, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 183/03.02.2017 г., постановено  по НАХД № 6646/2016 г. на Районен съд – Бургас.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.