Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №  926 / 22.05.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и трети април, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

     ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 556/2015г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът заместник кмет на Община Бургас, гр.Бургас, ул.“Александровска“ № 26, е оспорил решение № 163/18.02.2015г. постановено по АНД № 126/2015г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № НП-8493/10.09.2013г. издадено от касатора. С наказателното постановление на Ж.А.П. за нарушение на чл.98, ал.2, т.4 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.12 и чл. 178д от същия закон е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. Касаторът счита, че решението е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явяват и не се представляват.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за основателна и предлага обжалваното решение да бъде отменено.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд е приел, че от събраните доказателства не може да се установи по несъмнен и категоричен начин авторът на извършеното нарушение, като е счел, че показанията на актосъставителя, който не е очевидец на нарушението и представения снимков материал не са достатъчни за да се установи авторството на деянието и съответно конкретно ангажираната административнонаказателна отговорност на Ж.П..

В хода на съдебното производство пред районния съд служебно от съда е призован само актосъставителя. Същият е разпитан, съдът не е инициирал събирането на други доказателства, въпреки че притежава служебно начало с такъв обхват и въпреки данните по делото, от които се установява, че автомобилът е бил с наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.5 от ЗДвП – преместен без знанието на неговия собственик.

Настоящият съдебен състав, също както и районния съд счита, че снимковия материал и показанията на актосъставителя не са достатъчни за да установят всички елементи от състава на нарушението, но също така счита, че съдът е следвало служебно да събере доказателства, като призове и разпита в качеството на свидетел длъжностното лице, служител на Община Сливен, посочено от актосъставителя, което е постановило репатрирането на автомобила. Освен това съдът е следвало при разпита на актосъставителя да установи дали последния е събрал данни, макар и чрез устно изявление, от наказаното лице при съставяне на АУАН относно обстоятелството кой е управлявал и паркирал автомобила на мястото, където е бил намерен от служителите на община Бургас, които са наложили ПАМ по чл.171, т.5 от ЗДвП. От тези несъбрани доказателства може да се установи както повече детайли във връзка с извършеното деяние, така и относно неговото авторство, още повече, че жалбоподателя не е възразил пред районния съд относно това кой е управлявал и паркирал автомобила му на това място.

Указва на районния съд, че принудителната административна мярка по чл.171, т.5 от ЗДвП може да се налага и в устна форма, т.е. за нейната валидност не се изисква непременно писмена форма, а служебния опит на настоящия състав, в качеството на първоинстанционен съд по административни дела сочи, че служителите на община Бургас, които имат правомощия да постановяват ПАМ по този ред съвсем отскоро съставят констативни протоколи. До средата на 2014г. писмени данни за преместването на автомобила не са се съдържали никъде, нито органа е постановявал административния акт, какъвто е този ПАМ, в писмен вид. По тази причина разпита на лицето, служител на Община Бургас, което е постановило този ПАМ е от съществено значение за изясняване на факти, релевантни за съставомерността на административното нарушение.

От друга страна, доколкото служителят на „Паркинги и гаражи”, който се явява актосъставител не би освободил автомобила, ако не се яви лице, което е негов собственик или лице, което има надлежни права да го управлява, при разпита в съдебно заседание на актосъставителя следва да се установяват и тези факти – по каква причина е съставен акта именно от това лице.

По изложените съображения решението на районния съд следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато за разглеждане от друг състав на същия съд.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ решение № 163/18.02.2015г. постановено по АНД № 126/2015г. по описа на Районен съд - Бургас.

ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при съобразяване на указанията по тълкуване и прилагане на закона.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:

: