ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 25.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети юни                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 556 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Мерити Дивелъпмънтс” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. Ч. с представено по делото пълномощно.

         За ответника началник на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. В. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Мерити Дивелъпмънтс” ЕООД с ЕИК по Булстат 102993982 със седалище и адрес на управление: гр. *** против АУЗД № 854/20.11.2003г. на Главен експерт в отдел „МДТ” при Община Несебър, потвърден с Решение №  Н4-4205#3 от 17.01.2014 г., издаден от началника на отдел „МДТ” при Община Несебър.

 

Адв. Ч.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства. Поддържам искането Община Несебър да представи посочените в т. ІІ от жалбата два броя декларации по чл.17 от ЗМДТ, както и назначаването на съдебно-техническа експертиза.

 

Юк. В.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете писмени доказателства по опис относно определяне на ТБО за 2008 г., за 2009 г. за 2010 г., доказателства относно компетентността на административния орган, с копие за жалбоподателя.

 Моля да допуснете до разпит при режим довеждане един свидетел в следващото съдебно заседание, с показанията на който ще установяваме  периодичността и честотата на сметоизвозването в района на процесния имот.

Моля да ни предоставите възможност в следващото съдебно заседание да представим други писмени доказателства, които да установят реалното извършване на услугите, както и трудовите договори на лица работили в БКС „Слънчев Бряг”.

Моля да допуснете съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и други, намиращи се в Община Несебър, да определи размера на ТБО за 2008 г., 2009 г. и 2010 г., както и законната лихва до датата на издаване на обжалвания акт.

По исканията на жалбоподателя, изложени в жалбата, предоставям на съда, но те ще се установят с фактическите констатации на вещото лице, както и с разпит на свидетел,  ако бъде допуснат, както и с приложени писмени доказателства.

 

Адв. Ч.: Възразявам срещу искането за разпит на свидетел, тъй като тези обстоятелства се доказват с документи установени по закон, а и експертизата ще даде ясен отговор за тези факти и обстоятелства.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства по опис.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки, да отговори на въпрос 1, 2 и 4, формулирани в жалбата на дружеството, като изрично посочи дали имотът е застроен и дали около него има изградена инфраструктура, при депозит в размер на 450,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. С.И..

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки, да отговори на въпроси 3, 5 и 6, формулирани в жалбата на дружеството-жалбоподател, както и на поставения в днешното съдебно заседание от ответника въпрос, при депозит в размер на 600,00 лева, вносими по равно от двете страни, в 7-дневен срок, считано от днес. 

 

НАЗНАЧАВА за извършването на експертизата вещото лице С.А..

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър да представи заверени копия от декларациите по чл.17 ЗМДТ вх.№ М 179/28.02.2006г. и вх. № М 180/28.02.2006г.; Докладна записка за начина по който е изчислена такса „Битови отпадъци”; доказателства за реалното извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на депа или  други съоръжения за битови отпадъци; схема за разполагане на съдовете за битови отпадъци за процесните периоди; в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание един свидетел, при довеждане от ответника, който ще установява факти относими по предмета на спора.

 

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да вземе становище по представените в днешното съдебно заседание доказателства, в 7-дневен срок, считано от днес .

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.11.2014 година от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведомят вещите лица за изготвяне на заключенията, след заплащане на определените депозити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: