О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 635

     гр.Бургас, 20.03.2018г.

 

Бургаският административен съд,  ХХ-ти състав, в закрито заседание на двадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 555 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.159 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Административното дело е образувано по жалба от „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД с ЕИК ****, представлявано от управителя си Ю.С., чрез пълномощник адв. Ю. Л.Д. – САК, против разпоредбата на чл.43, ал.2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Айтос, приета от Общински съвет Айтос.

По делото е постъпила молба с вх.№ 3178 от 19.03.2018г. по описа на Административен съд Бургас, с която жалбоподателят „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД с ЕИК ****, представлявано от управителя си Ю.С., чрез пълномощник адв. Ю.Л.Д. – САК, заявява, че оттегля жалбата си и моли производството по делото да бъде прекратено на основание чл.159, т.8 от АПК. Към молбата е приложено пълномощно с дата 13.03.2018г.

Настоящият състав на Бургаския административен съд, счита, че искането за прекратяване на съдебното производство следва да бъде уважено.

По аргумент от разпоредбата на чл.155, ал. 1 от АПК, като страна, по чието оспорване е инициирано съдебното производство, жалбоподателят има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването срещу индивидуален административен акт или да се откаже от него изцяло или отчасти, при което настъпват последиците по чл.159, т.8 от АПК - оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство по делото. Съобразно изискването на ал.3 на чл.155 от АПК, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В контекста на изложеното следва да се приеме, че молбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД с ЕИК **** по чл.155, ал.1 от АПК е подадена своевременно, от надлежна страна, чрез редовно упълномощен за това представител и при спазване на формалните изисквания на чл.155, ал.3 от АПК /подадена е извън съдебно заседание, в писмена форма и е подписана/, поради което следва да бъде уважена.

Ето защо и на основание чл.159, т.8 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД с ЕИК ****, представлявано от управителя си Ю.С., чрез пълномощник адв. Ю. Л.Д. – САК, против разпоредбата на чл.43, ал.2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Айтос, приета от Общински съвет Айтос.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 555 по описа на Административен съд Бургас за 2018г.   

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 

 

                                                        СЪДИЯ: