Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    766   /27.04.2017г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на тридесети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                          ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

при секретар И.Л. и с участието на прокурор Росица Дапчева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 555/2017г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Районна здравноосигурителна каса Бургас, с административен адрес гр.Бургас, Парк Езеро, чрез пълномощника си Е.Й. – ст.юрисконсулт, е оспорил решение № 185/02.02.2017г. постановено по АНД № 7127/2016г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 02/НП №434/17.10.2016г. издадено от директора на РЗОК Бургас. С наказателното постановление на Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия „Сити клиник Бургас“ ЕООД („Аджибадем Сити клиник специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД) за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, чл.211 и чл.218 от НРД за медицинските дейности за 2015г., на основание чл.106, ал.4 от ЗЗО, във вр. с §45 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие, поддържа жалбата и пледира за отмяна на оспореното решение.

Ответникът по касация, редовно призован, не изпраща представител. Представя писмена защита, в която иска оспореното решение да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е основателна. Предлага да бъде отменено оспореното решение и да бъде потвърдено наказателното постановление.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Съгласно чл.106, ал.5 от ЗЗО нарушенията по ал.1, 2, 3 и 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Медицински одит”, а наказателните постановления се издават от директора на Изпълнителна агенция „Медицински одит”. Тази разпоредба в посочената редакция е действаща от 01.07.2015г. (ДВ бр.48/2015г.).

Процесното нарушение е констатирано в периода 19.04. – 31.05.2016г., а според наказателното постановление е извършено на 24.11.2015г. Както към извършване на нарушението, така и към датата на неговото установяване в сила е цитираната по-горе разпоредба, регламентираща органите, компетентни да съставят АУАН и да издават наказателно постановление.

Процесният АУАН е съставен от финансов инспектор в сектор „ДКБМП” към отдел „Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността” към РЗОК Бургас. Наказателното постановление е издадено от директора на РЗОК Бургас.

Както АУАН, така и наказателното постановление са съставени от органи, които нямат компетентността да извършват такива действия.

По тази причина изводът в същия смисъл направен от районния съд в края на мотивите му е правилен и обосновава отмяна на обжалваното пред него наказателно постановление.

В случая, както самото нарушение, така и проверката по неговото констатиране са се осъществили изцяло при действието на новата редакция на чл.106, ал.5 от ЗЗО.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 185/02.02.2017г. постановено по АНД № 7127/2016г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: