ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети септември                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 555 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГЕОПРОУЧВАНЕ” ООД, представлявано от П.П., редовно уведомен,  изпраща  за представител  адв.А.Т. с представено по делото пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен,  представлява  се от ю.к.Т., редовно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Явява  се  вещото лице В.З..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът  след като констатира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата и възложена съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 6589/27.06.2016г., т.е. в  законноустановения седмодневен  срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр. с чл.144 АПК.

 

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

В. Н. З.57г., българин, български гражданин, неосъждан,  без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ З.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение.

Въпрос на АДВ.Т.- Имам един въпрос,  по отношение на отговора на въпрос №3. В  последния параграф е посочено, че услугите на „Инерт”  по хибридната машина да се разглеждат  като специализирано  подпомагане. Какво разбирате под това?

ВЕЩО ЛИЦЕ З. - В обобщените обстоятелства  по делото е посочено,  че има различни методи за прокарване на сондажи, термините „сондиране” и „сондажи”  означават различни нещо.  Точният  термин е „сондажна дейност”. При ядковото  сондиране от сондажа се извежда цилиндричен стълб. При безядковото се извежда така наречения шлам, като   и двете  скални проби в крайна сметка  служат за изготвяне на   геоложкия доклад, който да се представи и защити пред СЕС и МИЕ. Тази машина на  фирмата на “Ingersoll Rang”, тя се различа от останалите  апаратура,  защото тя в много отношения дава възможност за сондиране по няколко  метода- ядково, безядково и безядково  пневмо-ударно въртеливо сондиране. Тази машина  има още едно голямо  предимство- да се реализира така наречения дуплекс метод на сондиране – сондиране и   едновременно с това сондажния отвор се обсажда и  укрепва. Тя е по- специфична машина от горните  и  се използва именно  в такива случаи. Предимствата й са, че дава възможност за реализиране на по-висока скорост и подобряване  на качеството на скалния материал.

Въпрос на Ю.К.Т.- И аз исках да попитам същото, когато сте посочили изброените машини, сондовата апаратура, която дружеството  притежава  биха ли могли да  изпълнят дейностите. При това положение използвайки таза апаратура в рамките на сроковете  да изпълнят  работите по договора си?

ВЕЩО ЛИЦЕ З. - Без нея не биха могли да изпълнят работите, с друга машина сондажите   щяха да бъдат  прокарани, но със затруднения. Директорът   е преценил  да наема такава машина за да изпълнят договора.

Въпрос на Ю.К.Т. -  На стр.№ 4,  при отговор на въпрос №1 „Инерт” може да се разглежда като  подизпълнител.

ВЕЩО ЛИЦЕ З. - Според мен той се явява подизпълнител, аз съм цитирал и договорите.

АДВ.Т. - Нямам повече въпроси към вещото лице.

Ю.К.Т. - Нямам повече въпроси към вещото лице.

Съдът след като изслуша вещото лице доц.д-р инж.В.З. и становището на процесуалните  представители на страните по делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице  В.З. по извършената съдебно-техническа експертиза,  възложена по делото и изготвена от  доц.д-р инж.В.З..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение  в размер на 300.00/триста / лева  от внесения  по делото депозит от страна на жалбоподателя.

Съдът ЗАДЪЛЖАВА оспорващата страна да довнесе сумата от 1137.00 /хиляда сто тридесет и седем/ лева  за доплащане  възнаграждението на вещото лице като определя срок за това в размер на седем дни.

АДВ.Т. - Нямам повече доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.Представям списък с разноските, добавям  и сумата от  1137.00 лева, доплащане за СТЕ,  които ще внесем  в указания срок.

Ю.К.Т. - Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход на делото по същество

АДВ.Т. – Поддържаме жалбата.Бяха събрани  редица доказателства за отмяна на акта като незаконосъобразен. Моля за срок за представяне на подробни писмени бележки. Претендирам разноски, с оглед изхода на делото.

Ю.К.Т.- Моля да отхвърлите  жалбата като неоснователна и необоснована. От събраните доказателства по ревизионното производство в хода на съдебното дирене не опровергаха констатациите. Моля да ни  дадете  възможност за писмени бележки. Претендираме възнаграждение върху материалния интерес по Наредбата за адвокатските  възнаграждения.

Съдът предвид направените от процесуалните  представители на страните искания  ОПРЕДЕЛИ 10-дневен срок за представяне  от тяхна страна на писмени бележки по делото.

Съдът намира делото за изяснено и обяви, че ще се поизнесе с решение в законноустановения за това срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: